Соціально-економічні питання


Скачать 75,81 Kb.
PDF просмотр
НазваниеСоціально-економічні питання
Дата конвертации20.08.2012
Размер75,81 Kb.
ТипДокументы
Соціально-економічні питання 
 
 
безналичные 
трансферты, 
которые 
3. 
Аронова 
С. 
Институционально-
осуществляются 
в 
виде 
предоставления  категориальный  анализ  экономической  сущности 
определенных  товаров  и  услуг,  а  не  в  денежной  института 
трудовых 
доходов 
населения. 
форме.  Они  весьма  значимы,  как  элемент  [Электронный 
ресурс] 
// 
Управление 
экономического  подъема,  который  определяет  общественными  и  экономическими  системами.  – 
емкость внутреннего рынка. 
2007. – № 2. Режим доступа: http://bali.ostu.ru/umc.   
 
4. Асимметрия доходов населения как форма 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
неравенства  в  трансформационной  экономике 
 
России:  автореферат  диссертации  на  соискание 
1.  Показатели  доходов  населения.  –  Режим  ученой  степени  кандидата  экономических  наук: 
доступа 
:    08.00.01 

Лейман 
Татьяна 
Ивановна; 
http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-
[Государственное 
образовательное 
учреждение 
dohodov-naseleniya.html 
высшего  профессионального  образования  "Санкт-
2.  Кураков,  Л.  П.  Экономическая  теория  :  Петербургский  государственный  университет"].  – 
учеб.  пособие  /  Л.  П.  Кураков.  4-е  изд.,  доп.  и  Санкт-Петербург, 2010 – 19 с.  
перераб. Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2001. - 780 с. 
 
Аннотация.  В  статье  рассмотрены  содержание,  формы  и  уровни  доходов  населения  в  системе 
экономических отношений.  
Ключевые слова: доходы населения, виды доходов населения, тенденции формирования доходов, 
национальный доход. 
 
 
Summary.  The  article  deals  with  the  content,  forms  and  levels  of  income  in  the  system  of  economic 
relations. 
Keywords: household income, types of income, income-generating trends, the national income. 
 
 
Рецензент к.э.н., профессор ХИФУГУФМТ Пысин В.М. 
Эксперт редакционной коллегии к.э.н., доцент УкрГАЖТ Боровик Ю.Т. 
 
 
 
 
 

УДК 004.9:351 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ  РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ЗАСАД 
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
Гузь Л.А., ст. викладач (ДІЗТ) 
 
У статті розглянуто проблеми та переваги розвитку наукових засад дистанційного навчання та 
висвітлено існуючі проблеми розвитку навчальних процесів дистанційного навчання у вищих навчальних 
закладах.  Також  в  цієї  статті  розглянуті  основні  цілі  побудови  єдиного  інформаційного  простору  в 
освіті  і  сформульовані  основні  напрямки  і  проблеми  створення  і  розвитку  єдиного  інформаційного 
освітнього простору.  

Ключові  слова:  дистанційна  освіта,    інформаційні  технології,  інформаційний  простір, 
дисциплінарне ядро, інформаційне-освітнє середовище. 
 
Актуальність. 
Динамічний 
розвиток  використовуються  для  створення,  збору,  передачі, 
суспільства, 
прискорення 
технологічних,  збереження  й  обробки  інформації  в  предметній 
інформаційних, 
соціальних 
та 
інших  області  вищої  школи.  Тобто,  формується  пряма 
відтворювальних  процесів  стають  причиною  того,  залежність 
між 
ефективністю 
виконання 
що 
сучасні 
тенденції 
навчання 
вимагають  навчальних  програм  і  ступенем  інтеграції  в  них 
грунтовного  перегляду  навчального  процесу  у  відповідних 
інформаційно-комунікаційних 
вищих навчальних закладах України. 
технологій.  Надзадача  розуміння  і  реалізації 
На  нашу  думку,  під  освітніми  технологіями  проблеми  інформатизації  вищої  освіти  полягає  в 
у  вищій  школі  слід  розуміти  систему  наукових  і  тому,  що  в  результаті  повинна  бути  досягнута 
інженерних  знань,  а  також  методів  і  засобів,  що  глобальна 
раціоналізація 
інтелектуальної 
Вісник економіки транспорту і промисловості № 37, 2012 
© Гузь Л.А. 
 
279 

Соціально-економічні питання 
 
 
діяльності  в  суспільстві  за  рахунок  використання  «Інформатика  і  освіта»  зазначено,  що  важлива  не 
нових 
інформаційних 
технологій 
з 
метою  сама технологія, а її взаємодія з навчанням і її роль 
підвищення  ефективності  і  якості  підготовки  у  контексті  системи  освіти  в  цілому.  Сьогодні 
фахівців 
до 
рівня 
інформаційної 
культури,  однієї  з  характерних  рис  освітнього  середовища  є 
досягнутого  в  розвитих  країнах.  Повинна  бути  можливість  студентів  і  викладачів  звертатися  до 
забезпечена  підготовка  кадрів  з  новим  типом  структурованих учбово-методичних матеріалів, що 
мислення, 
що 
відповідають 
вимогам  навчають  мультімедійним  комплексам  всього 
постіндустріального суспільства [2, с.21]. 
університету  в  будь-який  час  і  в  будь-якому  місті 
Аналіз  останніх  досліджень.  Проблеми  та   простору. Крім доступності навчального матеріалу, 
переваги  розвитку  наукових  засад  дистанційної  необхідно  забезпечити  того,  кого  навчають, 
освіти активно досліджується вченими світу. Даній  можливість  зв'язку  з  викладачем,  одержання 
проблематиці присвячені роботи провідних вчених  консультації  в  он-лайн  чи  офф-лайн  режимах,  а 
сучасності, таких як Л.Н. Кечиев [1], Путилов Г. П.  також 
можливість 
одержання 
індивідуальної 
[1],  Тумковский  С.Р.  [1],  Е.Ф.  Федорова  [4].  «навігації» в освоєнні того чи іншого предмета. 
Найвагоміший 
внесок 
у 
дослідження 
Одне з найпоширених закордонних сучасних 
інформатизації  та  дистанційної  освіти  серед  технологій  в  освіті    є  дистанційне  навчання.  Воно 
вітчизняних  вчених  внесли  С.  Кувшінов  [6],  О.В.  дуже  зручно  в  використанні  для  людей,  які 
Фінагіна [3] та багато інших науковців України. 
займаються бізнесом, але не мають часу ходити на 
Невирішені  питання  загальної  проблеми.  заняття, але ж хочуть отримати вищу освіту. Також 
Досліджень  з  питань  достатньо  багато,  але  є люди з функціональними обмеженнями здоров’я 
невизначеними є – проблеми та переваги розвитку  які теж мають бажання отримати вищу  освіту, але 
наукових  засад  дистанційної  освіти.  Більшість  не мають можливості ходити на заняття. 
досліджень  з  питань  дистанційної  освіти  у 
Розроблювачі 
дистанційної 
освіти 
[4] 
відкритому  друку  у  російських  виданнях.  Дана  конкретизують 
індивідуалізацію 
освітнього 
проблематика, з позиції теорії і практики, не дуже  звернення, 
вважаючи, 
що 
в 
дистанційному 
активно  розглядається  і  аналізується  в  працях  навчанні  найбільш  яскраво  виявляються  риси 
українських учених. 
особливо-орентованого засобу навчання. 
Мета 
дослідження. 
Враховуючи 
Перевага дистанційної освіти: 
актуальність окреслених питань, автор має на меті 
гнучкість  -  той,  хто  навчається,  вільно, 
визначити  й  окреслити  проблеми  та  переваги  самостійно може планувати час, місце і тривалість 
дистанційної  освіти  та  вплив  на  розвиток  освіти  в  занять; 
Україні. 
модульність  -  матеріали  для  вивчення 
Викладення  основного  матеріалу.    С.  пропонуються  у  виді  модулів,  що  дозволяє  тому, 
Кувшінов,  проректор  по  інформатизації  і  новим  кого  навчають,  генерувати  траєкторію  свого 
технологіям  в  освіті  РГГУ  у  своєму  інтерв'ю  [6]  навчання  у  відповідності  зі  своїми  запитами  і 
висловив  переконання  в  тім,  що  «термін  «освітні  потенційними можливостями; 
технології» сьогодні не зовсім адекватно. Частіше, 
доступність - незалежність від географічного 
як  правило,  говорять  про  інформаційні  технології,  і  тимчасового  положення  того,  хто  навчається,  й 
про 
комп'ютерні 
технології, 
рідше 

про  освітньої  установи,  що  дозволяє  не  обмежувати  в 
комунікаційні  технології,  і  зовсім  рідко  -  це  вже  освітніх потребах населення країни; 
предмет 
спеціальних 
обговорень 

про 
рентабельність  -  економічна  ефективність 
аудіовізуальні 
технології. 
Ми 
розглядаємо  виявляється  за  рахунок  зменшення  витрат  на 
інформаційні, 
комунікаційні 
й 
аудіовізуальні  утримання  площ  освітніх  установ,  економії 
технології  в  сукупності,  як  підлеглі  вирішенню  ресурсів 
тимчасових, 
матеріальних 
(печатка, 
більш  важливої  задачі  -  створенню  нового  розмноження матеріалів і ін.); 
освітнього 
середовища, 
де 
інформаційні, 
мобільність 

ефективна 
реалізація 
комунікаційні 
й 
аудіовізуальні 
технології  зворотнього  зв'язку  між  викладачем  і  тим,  кого 
органічно  включаються  в  навчальний  процес  для  навчають,  є  одним  з  основних  вимог  і  основ 
реалізації нових освітніх моделей».  
успішності процесу дистанційного навчання; 
Одне з визначень інформаційного освітнього 
охоплення 

одночасне 
звертання 
до 
середовища 
формулює 
її 
розуміння 
як  багатьох 
джерел 
навчальної 
інформації 
інформаційну  систему,  що  поєднує  за  допомогою  (електроним  бібліотекам,  банкам  даних,  базам 
мережевих технологій, програмні і технічні засоби,  знань і ін.) великої кількості тих, що навчаються; 
організаційне, 
методичне 
і 
математичне 
технологічність - використання в освітньому 
забезпечення, 
призначене 
для 
підвищення  процесі  новітніх  досягнень  інформаційних  і 
ефективності  і  приступності  освітнього  процесу  телекомунікаційних технологій; 
підготовки фахівців [1].  
соціальна  рівноправність  -  рівні  можливості 
У  доповіді  ЮНЕСКО  про  основні  напрямки  одержання освіти незалежно від місця проживання, 
діяльності  в  області  утворення  й  інформатики  стану 
здоров'я, 
елітарності 
і 
матеріальній 
після 
Першого 
Міжнародного 
конгресу  забезпеченості того, кого навчають; 
Вісник економіки транспорту і промисловості № 37, 2012 
 
280 

Соціально-економічні питання 
 
 
інтернаціональність  -  експорт  і  імпорт  увага в системі освіти повинна бути в першу чергу 
світових досягнень на ринку освітніх послуг. 
спрямована  на  педагогічну  підготовку  викладачів 
Досвід  показує,  що  інформаційні  технології  предметників.  Сполучивши  педагогічну  освіту  й 
приносять  можливість  і  необхідність  зміни  самої  освіту  в  області  нових  інформаційних  технологій, 
моделі 
навчального 
процесу: 
перехід 
від  можна буде забезпечити прорив у створенні нового 
репродуктивного  навчання  -  «переливу»  знань  з  освітнього середовища.  
однієї  голови  в  іншу,  від  викладача  до  студентів  - 
При 
організації 
і 
впровадженні 
до креативної моделі (коли в  навчальній аудиторії  дистанційного  навчання  в  системі  освіти  різних 
за  допомогою  нового  технологічного  і  технічного  країн  виникає  проблема  оцінки  ефективності 
забезпечення моделюється природньо-ситуаційний  дистанційної  освіти  в  порівнянні  з  традиційною 
процес,  студенти  під  керівництвом  викладача  освітою.  Як  показують  дослідження,  проблема 
повинні  застосувати  свої  знання,  виявити  творчі  оцінки  ефективності  є  досить  складною  і 
здібності  для  аналізу  моделюючей  ситуації  і  багатоплановою  і  не  має  остаточного  рішення, 
розробити  рішення  на  поставлені  задачі).  Однак,  тому  що  визначення  ефективності  якого-небудь 
фахівці  вважають,  що  розвиток  традиційних  і  методу,  технології  навчання  включає  -  вимір 
нових  технологій  повинний  йти  за  принципом  досягнутого 
результату, 
витрат 
матеріальних 
додатковості  і  взаємопов’язаності,  що,  у  свою  ресурсів  і  часу  на  його  досягнення.  Ефективність 
чергу,  дозволяє  говорити  про  принципово  новий  навчання 
вимірюють 
або 
за 
результатами 
вимір  освітнього  середовища  -  глобальному,  контрольних  робіт  у  балах,  або  за  результатами 
вимірі, що існує в реальному часі й асоціює в собі  тестування  у  відсотках  вирішених  задач.  Оцінку 
всю  сукупність  освітніх  технологій.  Інтернет  ефективності  методів  навчання  з  застосуванням 
розглядається    [7,  с.37]  як  гіпертехнологія,  що  інформаційних  технологій  дають  звичайно  в 
включає  в  себе  всі  інші, і  її  успіх  порозумівається  порівнянні 
з 
так 
названими 
традиційними 
тим,  що  вона  може  «дати  усім  усе»...  Проте,  методами  й  обмежуються  виміром  результату 
завжди  знайдеться  область  для  застосування  навчання, іноді з огляду на витрати часу учнів.  Чи 
технологій  нижчого  рівня,  таких  як  комп'ютерні   можливо  застосування  традиційних  критеріїв 
чи конференції електронна пошта... Так само ще не  якості  до  ключових  аспектів  дистанційного 
прийшов час відмовитися від курсів дистанційного  навчання 
в 
технологічному 
навчальному 
навчання,  що  мають  глобальний  характер,  але  не  середовищі?  Застосування  такого  підходу  до 
використовують 
ніякі 
комп'ютерні 
чи  оцінки  інформаційних  технологій  у  навчанні  має 
комунікаційні технології». Завдяки Інтернету різні  на  увазі,  що  останні  не  вносять  нічого  нового  в 
сторони 
глобалізації 
(наукова, 
технологічна,  мети  і  задачі  навчання.  Насправді    впровадження 
економічна,  культурна  і  освітня)  зробили  дуже  інформаційних технологій впливає на якість і зміст 
значний  вплив,  як  на  традиційні  очні  навчальні  освіти.  
заклади,  так  і  на  розвиток  різноманітних  освітніх 
На  думку  експертів  [2,  с.  138],  нові 
нововведень,  таких  як  дистанційне  навчання  і  інформаційні  технології  навчання  дозволяють 
віртуальні  університети.  В  усіх  цих  організаціях  підвищити 
ефективність 
практичних 
і 
глобалізація  вимагає  глибоких  і  радікальних  змін  лабораторних 
занять 
по 
природно-науковим 
структури,  методики  викладання  і  досліджень,  а  дисциплінам  не  менш  ніж  на  30%,  об'єктивність 
також  підготовка  управлінського  і  викладацького  контролю  знань  учнів  -  на  20-25%.  Успішність  у 
персоналу.  На  рисунку  1  автор  представив  контрольних 
групах, 
що 
навчаються 
з 
структуру  інформаційно-освітнього  середовища,  використанням освітніх інформаційних технологій, 
що  дає  змогу  проаналізувати  вплив  дистанційної  як  правило,  вище  в  середньому  на  0,5  бала  (при 
освіти на розвиток інформаційного суспільства. 
п'ятибальній 
системі 
оцінювання). 
Зокрема, 
Аналіз  позитивної  якості  і  недоліків,  що  швидкість  нагромадження  словникового  запасу 
існують  в  інформаційном  освітньому  середовищі  при  комп'ютерній  підтримці  вивчення  іноземних 
представлений  у  [1],  а  також  аналіз  сучасного  мов підвищується в 2-3 рази.  
стану 
інформаційних 
технологій 
і 
засобів 
Разом  з  тим  існує  підхід,  що  припускає 
телекомунікацій, 
дозволили 
сформулювати  застосування  традиційних  критеріїв  якості  та 
принципи  стратегії,  на  яких  повинні  будуватися  ефективності  в  технологічному  вищому  навчанні. 
проекти впровадження дистанційної освіти. 
Ключовими аспектами прийнято вважати: 
Як  вважає  С.  Кувшінов  [6],  сьогодні 
- кваліфікований викладацький склад; 
проблема  освіти  в  цілому  -  це  проблема  не 
- педагогічна майстерність; 
технологій,  а  людини,  викладача,  що  приходить  в 
-  розробка  курсу  з  додаванням  елементів, 
аудиторію.  Саме  викладач  є  слабкою  ланкою  з  обумовлених застосуванням технологічних засобів 
погляду    інформаційних  технологій.  Крім  того,  навчання; 
більшість  із  працюючих  у  вузах  фахівців  часто 
- роботу студентських служб.  
взагалі не мають педагогічної освіти. Тому головна 
 
 
Вісник економіки транспорту і промисловості № 37, 2012 
 
281 

Соціально-економічні питання 
 
 
 
Світові 
 
 
Людина 
Навчальний 
Підсумкова 
Інтернет  
інформаційні 
що навчається 
матеріал 
робота 
ресурси 
Інформаційно-освітнє середовище 
Інтерактивна підтримка 
Державний  освітній 
Інформаційно-довідкова 
навчального процесу 
стандарт 
база 
 
Дисциплінарне ядро 
Стандарт 
Контроль 
(сукупність усіх 
Норми проектування 
Тестування 
дисциплін визначеної 
спеціальності) 
Віртуальні 
Повнотекстова 
лабораторії 
бібліотека 
Словник 
Курсове і дипломне 
Глоссарий 
проектування 
Організація 
навчального процесу 
Матеріали 
Розрахункові роботи 
Математика 
… 
Персоналії 
 
 
Рисунок 1 - Структура інформаційно-освітнього середовища (розроблено автором) 
 
Наприклад, 
в 
університеті 
Реджис,  розвитку  науки,  техніки,  культури  -  усе  це  сприяє 
гуманітарному 
університеті 
ордена 
єзуїтів,  ефективному підвищенню матеріального рівня. Тому 
розташованого в Денвере,  штат Колорадо (США),  у  створення  єдиного  інтерактивного  інформаційного 
даний  час  розробка  стандартів  якості  ведеться  в  простору  можна  вважати  стратегічною  метою 
наступних напрямках:  
впровадження 
сучасних 
і 
перспективних 
- процес підбора викладачів і підготовка їх до  інформаційних  технологій  в  усі  сфери  людської 
он-лайновому викладання;  
діяльності.  

постійна 
перепідготовка 
і 
підтримка 
Основні 
цілі 
побудови 
єдиного 
викладачів;  
інформаційного простору в освіті зв'язані з наданням 

розробка 
технологічного 
навчального  принципово  нових  можливостей  для  пізнавальної 
середовища;  
творчої діяльності людини. Це може бути досягнуте 
-  технічна  і  академічна  підтримка  студентів,  завдяки  сучасному  інформаційному  і  технічному 
що навчаються он-лайн;  
оснащенню  основних  видів  діяльності  в  освіті: 
- технологічні політичні забезпечення 
навчальної, 
педагогічної, 
науково-дослідної, 
постійного контролю й удосконалення;  
організаційно-управлінської, експертної й ін.  

організація 
студентських 
служб 
для 
Побудова єдиного інформаційного простору в 
дистанційного навчання [5].  
освіті дозволить домогтися:  
Важливою  та  ефективною  умовою  прогресу 
-  підвищення  ефективності  і  якості  процесу 
будь-якого  суспільства  було  і  є  створення  і  навчання;  
розширення єдиного інтерактивного інформаційного 
- інтенсифікації процесу наукових досліджень 
простору.  Саме  єдині  інформаційні  простори  в освітніх установах;  
історично  в  значній  мірі  сприяли  прискоренню 
-  скорочення  часу  і  поліпшення  умов  для 
розвитку 
всього 
людства 
в 
цілому, 
були  додаткової освіти й освіти дорослих;  
вирішальним чинником удосконалювання цивілізації 
-  підвищення  оперативності  та  ефективності 
у  всіх  сферах  (духовної,  професійної,  тілесної,  керування 
окремими 
освітніми 
установами 
і 
культурний  і  інших).  Обмін  знаннями,  об'єднання  системою освіти в цілому;  
зусиль  по  подальшому  пізнанню  природи,  по 
Вісник економіки транспорту і промисловості № 37, 2012 
 
282 

Соціально-економічні питання 
 
 
-  інтеграції  національних  інформаційних  результатів  тієї  або  іншої  стратегії  розвитку 
освітніх  систем  у  світову  мережу,  що  значно  освітнього середовища є: 
полегшить  доступ  до  міжнародних  інформаційних 
-  спеціальна  комплексна  оцінка  показників 
ресурсів в області освіти, науки, культури й в інших  розвитку;   
сферах.  
- експертна оцінка; 
Сформулюємо  основні  напрямки  і  проблеми 
-  аналіз  і  діагностика  навчального  процесу  в 
створення  і  розвитку  єдиного  інформаційного  вузах; 
освітнього простору:  
-  аналіз    типу  «абітурієнти  -  випускники» 
1.  Технічне  оснащення  навчальних  закладів  є  тощо. 
однієї  з  першочергових  задач,  рішення  якої 
Слід 
визначити, 
що 
цілі 
державних 
стримується 
в 
основному 
організаційно-
управлінських  структур  в  процесі  формування 
економічними  факторами,  зв'язаними  з  тим,  що  стратегічних  напрямів  розвитку державної  освітньої 
«мала» інформатизація виявляється неефективною, а  політики  повинні  бути  складовим  елементом  або 
"велика" 

надмірно 
дорогою, 
що 
не 
дає  лягати  в  основу  стратегії  розвитку  освітнього 
сиюхвилинної  віддачі.  Усе  більш  актуальною  стає  середовища.  Можливо  очікувати  і  оцінювати  вплив 
проблема 
реалізації 
освітніх 
інформаційних  стратегії  державної  освітньої  політики  на  процес 
технологій в інваріантних середовищах і стандартах.  
поширення дистанційної освіти. 
2. Організація підготовки фахівців. Недостача 
Висновок.  Таким  чином,  до  найважливіших 
фахівців  в  області  нових  інформаційних  технологій  напрямків  переходу  до  освітньої  концепції 
(особливо  -  мережних  технологій)  збільшується  дистанційної  освіти,  що  стане  необхідно  для  умов 
процесами  їх  «вимивання»  зі  сфери  освіти  в  XXІ 
століття, 
відносимо, 
зокрема, 
комерційні  й  інші  структури,  що  особливо  фундаменталізацію  освіти  на  всіх  його  рівнях; 
характерно для країн з перехідною економікою.  
реалізацію концепції випереджальної освіти; широке 
3.  Організаційні  заходи.  Створення  єдиної  використання  методів  інноваційної  і  розвиваючої 
системи  інформаційних  ресурсів  неможливо  без  освіти  на  основі  застосування  перспективних 
постійного координуючого  участі і контролю з боку  інформаційних  технологій;  підвищення  доступності 
педагогічної і наукової  громадськості, вираженого  в  якісної  освіти  шляхом  розвитку  системи 
тій чи іншій формі.  
дистанційного  навчання  і  засобів  інформаційної 
4. 
Переклад 
інформаційних 
ресурсів  підтримки  навчального  процесу  сучасними 
суспільства  на  електронні  носії.  Тільки  переклад  інформаційними 
і 
телекомунікаційними 
більшої  частини  накопиченої  людством  інформації  технологіями.  
на 
сприймані 
комп'ютерами 
носії 
дозволить 
 
створити  реальні  можливості  доступу  до  цієї 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
інформації 
всіх 
членів 
суспільства. 
 
Удосконалювання  існуючих  технологій  такого 
1.  Кечиев  Л.Н.,  Путилов  Г.  П.,  Тумковский 
перекладу  залишається  однієї  їхній  актуальних  С.Р. 
Информационно-образовательная 
среда 
проблем розвитку інформаційних технологій.  
технического вуза. CNews.ru 
Для  ефективного  управління  дистанційною 
2.  Образование  и  21  век.  Информационные  и 
освітою  в  цілому  в  державі  на  основі  оперативної  і  коммуникационные технологии. М. 1999.С. 138.  
якісної  розробки  управлінських  рішень,  на  основі 
3. 
Управління 
розвитком 
інформаційної 
стратегічного  і  тактичного  планування  суб'єктам  економіки/  Навчальний  посібник  для  студентів 
управління  необхідна  чітка  і  цілісна  картина  вищих  навчальних  закладів//  О.В.  Фінагіна,  О.Р. 
функціонування  освітнього  середовища.  Інформація  Дикий, Р.В. Манн, та ін. – Донецьк: «ВІК», 2010. – 
про це повинна бути  достовірною, вчасно  поданою,  275 с. 
оперативно 
обробленою 
і 
централізовано 
4.  Федорова  Е.Ф.  Системное  представление 
вирішеною. 
Це 
припускає 
вдосконалення  дистанционного образования. fef@susu.ac.ru 
управління,  в  першу  чергу,  широке  використання 
5. Хассон У., Уотермен Э. Критерии  качества 
планування, маркетингових досліджень, діагностики  дистанционного образования // Высшее образование 
та інших планово-аналітичних розробок.  
в Европе. Том XXVII, №3, 2002 
Паралельно  з  розробкою  стратегії  розвитку 
6. 
CNews.ru. 
Интервью 
с 
Сергеем 
освітнього  середовища  напрацьовується  система  Кувшиновым,  проректором  по  информатизации  и 
оцінки 
ефективності 
результатів 
здійснення  новым технологиям в образовании РГГУ. 
розвитку  навчального  процесу  освітніх  закладів. 
7.  Mason,  R.  Globalising  Education:  Trends  and 
Найпоширенішими  методами  оцінки  можливих  Applications. London: Routledge, 1998. P. 37. 
 
Аннотация. В статье рассмотрен проблемы и преимущества развития научных основ дистанционного 
обучения и отображены существующие проблемы развития учебных процессов дистанционного обучения в 
высших  учебных  заведениях.  Также  в  этой  статье    рассмотрены    основные  цели    построения  единого 
информационного  пространства  в  образовании  и  сформулированы  основные  направления  и  проблемы 
создания и развития единого информационного образовательного пространства. 
Вісник економіки транспорту і промисловості № 37, 2012 
 
283 

Соціально-економічні питання 
 
 
Ключевые  слова:  дистанционное  образование,    информационные  технологии,  информационное 
пространство, дисциплинарное ядро, информационно-образовательная среда. 
 
Summary.  
In  the  article  problems  and  advantages  of  development  of  scientific  principles  of  the  controlled 
from  distance  studies  are  considered  and  the  existent  problems  of  development  of  educational  processes  of  the 
controlled from distance studies are reflected in higher educational establishments. Also at this article the basic whole 
constructions of single informative space are considered in education and basic directions and problems of creation 
and development of single informative educational space are formulated. 
Keywords: controlled from distance education,  information technologies, informative space, disciplinary 
kernel, informative-educational environment. 
 
Рецензент д.е.н., професор ДІЗТ Фінагіна О.В. 
Експерт редакційної колегії  к.е.н., доцент УкрДАЗТ Назаренко І.Л. 
 
 
 
 

УДК 330.34:338.12.4 
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ФАКТОРИ 
КРИЗИ (СИСТЕМНІ ПОРУШЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПОМИЛКИ 
РЕФОРМУВАННЯ) 
 
Компанієць В.В., к.е.н, доцент (УкрДАЗТ) 
 
В  статті  визначено  основні  детермінанти  системної  кризи,  яка  відбувається  в  Україні,  у  т.ч. 
виділено базові диспропорції, системні порушення, стратегічні помилки реформування та їх наслідки. 
Ключові  слова:  системна  криза,  фактори,  диспропорції,  парадигма,  стратегічні  помилки, 
суспільна свідомість. 
 
Постановка  проблеми,  актуальність.  Усі 
Постановка  завдань.  В  нашій  публікації  ми 
роки  незалежності  наша  держава  перебуває  у  стані  пропонуємо    узагальнений  та  систематизований 
перманентної  кризи,  що    відбувається  у  сфері  погляд на визначення факторів системної кризи, у т.  
економіки,  політики,  культури,  моралі,  і  т.д..  Ця  ч.  базових  диспропорцій,  системних  порушень, 
криза  є  системною:  нею  охоплені  усі  сфери  стратегічних помилок реформування та їх наслідків.   
суспільства;  її  основа  -  системні  порушення  у 
Викладення  основного  матеріалу.  На  нашу 
будуванні  суспільства,  у  т.ч.  його  економічної  думку,  можливо  виділити  три  великі  групи 
складової.  
пов’язаних  між  собою    системних  порушень,  що 
Світова  криза  лише  загострила  внутрішні  призвели  до  кризи:  ті,  що  обумовлені  помилковою 
системні  суперечності  та  порушення  у  будуванні  парадигмою  бачення  суспільства,  економіки,  їх 
суспільства 
та 
його 
економічної 
складової.   розвитку;  ті,  що  обумовлені  природою  радянської, 
Безперечно,  криза  зароджувалась  поступово.  І  її  командно-адміністративної  системи  управління    та 
витоки,  причини,  як  духовно-моральні,  так  і  господарювання;  ті,  що  обумовлені  стратегічними 
соціально-економічні,  формувались,  як  в  умовах  помилками періоду «ринкових реформ».    
соціалістичної  системи  господарювання,  командно-
  Фактори  кризи,  які  сформувались  в  умовах 
адміністративного  управління,  так  і  в  новий  період  радянської  командно-адміністративної  системи 
існування України як незалежної держави – у період  господарювання, можливо  подати так: ідейні  (а  не 
так  званих  ринкових  реформ.  Вихід  з  кризи  завжди  духовні) основи розвитку економіки та суспільства у 
пов'язаний із правильним визначенням її причин.  
цілому,  засновані  на  помилковій  ідеї  (будування 
Аналіз  останніх  досліджень  та  публікацій.  суспільства  соціальної  справедливості,  загального 
Причини  кризи    досліджують  багато  вчених,  серед  процвітання  на  основі  тоталітаризму,  атеїзму, 
яких  відомі  економісти,  зокрема:,  Б.Гаврилишин,  матеріалізму);  сприйняття  економіки  та  політики  як 
В.Дикань, І.Лукінов, Д.Львов, Ю.Павленко [1-5], ін..  головних  сфер  суспільства,  людини  -  як  засобу 
Вони  акцентують  увагу  на  різні  аспекти  системних  економічного  розвитку  держави  та  міцної  влади; 
порушень, виділяючи, як ті економічні диспропорції  низька  мотивація  (за  виключенням  воєнних  та 
та  порушення,  які  сформувались,  ще  за  радянських  післявоєнних 
часів 
відбудови 
держави) 
до 
часів,  так  і  стратегічні  помилки  реформування  у  ефективного  господарювання,  творчої,  якісної, 
період існування незалежної  України.  
спільної 
справи, 
співробітництва, 
інновацій; 
Вісник економіки транспорту і промисловості № 37, 2012 
© Компанієць В.В. 
 
284 


Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница