Moskowskij gosudarstwennyj uniwersitet


Скачать 62,62 Kb.
PDF просмотр
НазваниеMoskowskij gosudarstwennyj uniwersitet
Дата конвертации09.09.2012
Размер62,62 Kb.
ТипДокументы
moskowskij gosudarstwennyj uniwersitet
IMENI m.w.lomonosowa
nau~no{issledowatelxskij institut
qdernoj fiziki IMENI d.w.skobelxcyna
nA
PRAWAH
RUKOPISI
zamiralow wALERIJ sEMENOWI^
prawila summ kwantowoj hromodinamiki i
stati~eskie swojstwa barionow w unitarnyh i
kwarkowyh modelqh
sPECIALXNOSTX
FIZIKA ATOMNOGO QDRA I
01.04.16
{
\LEMENTARNYH ^ASTIC
aWTOREFERAT DISSERTACII NA SOISKANIE U^ENOJ STEPENI
DOKTORA FIZIKO{MATEMATI^ESKIH NAUK
mOSKWA 2009

moskowskij gosudarstwennyj uniwersitet
IMENI m w lomonosowa
.
.
nau~no issledowatelxskij institut
{
qdernoj fiziki IMENI d w skobelxcyna
.
.
nA
PRAWAH
RUKOPISI
zamiralow wALERIJ sEMENOWI^
prawila summ kwantowoj hromodinamiki i
stati~eskie swojstwa barionow w unitarnyh i
kwarkowyh modelqh
sPECIALXNOSTX
FIZIKA ATOMNOGO QDRA I
01.04.16
{
\LEMENTARNYH ^ASTIC
aWTOREFERAT DISSERTACII NA SOISKANIE U^ENOJ STEPENI
DOKTORA FIZIKO MATEMATI^ESKIH NAUK
{
mOSKWA 2009oB]AQ HARAKTERISTIKA RABOTY
aKTUALXNOSTX PROBLEMY
sTATI^ESKIE SWOJSTWA BARIONOW TAKIE KAK MASSY, MAGNITNYE MO-
MENTY I KONSTANTY SLABYH RADIACIONNYH RAPADOW, KONSTANTY SWQZI
S MEZONAMI, INTENSIWNO ISSLEDU@TSQ W TE^ENIE POSLEDNIH NESKOLXKIH
DESQTKOW LET W RAMKAH SAMYH RAZLI^NYH MODELEJ. oDNAKO, I SEJ^AS MY
NE MOVEM S UWERENNOSTX@ SKAZATX, ^TO PONIMAEM W DOSTATO^NOJ MERE
WSE SWOJSTWA BARIONOW. wYDA@]AQSQ ROLX W NA EM PONIMANII SWOJSTW
\LEMENTARNYH ^ASTIC, W TOM ^ISLE I BARIONOW, SYGRALA I PRODOLVAET
IGRATX UNITARNAQ SIMMETRIQ \LEMENTARNYH ^ASTIC. wPERWYE SFORMU-
LIROWANNAQ gELL-mANNOM I oKUBO W NA^ADE 60-H, IDEQ KLASSIFIKACII
WSEH \LEMENTARNYH ^ASTIC PO MULXTIPLETAM UNITARNOJ GRUPPY SU(3)
NE TOLXKO POZWOLILA RASPREDELITX PO UNITARNYM MULXTIPLETAM PO^TI
WSE OTKRYTYE K TOMU WREMENI BARIONY I MEZONY, NO W DALXNEJ EM DALA
WOZMOVNOSTX RAS IRITX \TU KLASSIFIKACI@ DO MULXTIPLETOW WYS IH
UNITARNYH GRUPP, W KOTORYE W NASTOQ]EE WREMQ POME]ENY BOLX IN-
STWO WNOWX OTKRYTYH ^ASTIC, W TOM ^ISLE BARIONOW.
oKAZALOSX, ODNAKO, ^TO ROLX UNITARNOJ SIMMETRII NE OGRANI^IWA-
ETSQ KLASSIFIKACIEJ ^ASTIC PO MULXTIPLETAM. pO ZAKONAM UNITARNOJ
SIMMETRII PREOBRAZU@TSQ MEZONNYE I BARIONNYE TOKI, IM POD^INQ@T-
SQ W TOJ ILI INOJ MERE KONSTANTY RASPADOW ^ASTIC, \LEKTROMAGNITNYE
I SLABYE TOKI.
pOQWLENIE W 1964 G. REWOL@CIONNOJ IDEI O KWARKAH - PRA^ASTICAH
S DROBNYM \LEKTRI^ESKIM ZARQDOM - POZWOLILO SWQZATX MEVDU SOBOJ
RAZLI^NYE MULXTIPLETY I SWOJSTWA ^ASTIC W \TIH MULXTIPLETAH.
w \TOT MOMENT KAZALOSX, ^TO ZADA^A SILXNYH WZAIMODEJSTWIJ RE-
ENA - DOSTATO^NO BYLO WYRAZITX PARAMETRY ^ASTIC ^EREZ KWARKOWYE
STEPENI SWOBODY. wOLNOWYE FUNKCII \LEMENTARNYH ^ASTIC BYLI WYRA-
VENY ^EREZ WOLNOWYE FUNKCII KWARKOW. |TO OKAZALOSX RE A@]IM DLQ
PLODOTWORNOGO RAZWITIQ WSEJ FENOMENOLOGII \LEMENTARNYH ^ASTIC.
sOZDANIE KWANTOWOJ HROMODINAMIKI POZWOLILA PO NOWOMU PODOJTI K
PROBLEME SILXNYH WZAIMO{DEJSTWIJ. pOQWILASX PRINCIPIALXNAQ WOZ-
MOVNOSTX NAJTI WSE HARAKTERISTIKI ADRONOW. oDNAKO, NA SEGODNQ WY-
^ISLENIE HARAKTERISTIK BARIONOW TAKIH KAK MASSY, MAGNITNYE MOMEN-
TY, KONSTANTY RASPADOW, ISHODQ IZ PERWYH PRINCIPOW TEORII, PREWY-
AET WOZMOVNOSTI SOBSTWENNO khd. pO\TOMU W RAMKAH khd I]UTSQ
3

DRUGIE PUTI RE ENIQ \TOJ ZADA^I. bYLI SOZDANY MO]NYE NEPERTURBA-
TIWNYE METODY RAS^ETOW, SWQZANNYE S SOZDANIEM FORMALIZMA PRAWIL
SUMM. uNITARNAQ SIMMETRIQ PROQWLQETSQ I W khd, BLAGODARQ KOTOROJ
WPERWYE POQWILASX WOZMOVNOSTX KOLI^ESTWENNOGO RAS^ETA POPRAWOK K
REZULXTATAM STROGOJ UNITARNOJ SIMMETRII. wO MNOGIH SLU^AQH, KAK
BUDET POKAZANO NIVE, REZULXTATY SLOVNYH RAS^ETOW PO khd PRAKTI-
^ESKI WOSPROIZWODQT PREVNIE REZULXTATY UNITARNOJ SIMMETRII, PO-
LU^ENNYE DO \RY khd.
dLQ BARIONOW PRAWILA SUMM khd DLQ MASS I MAGNITNYH MOMENTOW
BYLI NAPISANY BOLEE ^ETWERTI WEKA NAZAD. w RAMKAH \TOGO FORMALIZ-
MA ISSLEDOWALISX TAKVE SWOJSTWA I -GIPERONOW W QDERNOJ MATERII.
w FORMALIZME PRAWIL SUMM khd IZU^ALISX I TAKIE HARAKTERISTIKI
SILXNYH WZAIMODEJSTWIJ, KAK KONSTANTY SWQZI OKTETA PSEWDOSKALQR-
NYH , K, I NONETA WEKTORNYH MEZONOW , , !, K S BARIONAMI.
|TI KONSTANTY QWLQ@TSQ FUNDAMENTALXNYMI PARAMETRAMI W ANALI-
ZE SU]ESTWU@]IH \KSPERIMENTALXNYH DANNYH PO MEZON-NUKLONNOMU,
NUKLON-NUKLONNOMU, NUKLON-GIPERONNOMU I GIPERON-GIPERONNOMU WZAI-
MODEJSTWIQM. oNI NUVNY I PRI ANALIZE REAKCIJ FOTOROVDENIQ PSEW-
DOSKALQRNYH I WEKTORNYH MEZONOW.
cELI DANNOJ RABOTY NASTOQ]AQ DISSERTACIQ POSWQ]ENA TEORE-
:
TI^ESKOMU IZU^ENI@ I FENOMENOLOGI^ESKOMU ANALIZU STATI^ESKIH HA-
RAKTERISTIK BARIONOW TAKIH KAK MASSY, MAGNITNYE MOMENTY, PARA-
METRY SLABYH RADIACIONNYH RASPADOW, KONSTANTY SWQZI BARIONOW S
PSEWDOSKALQRNYMI I WEKTORNYMI MEZONAMI. dLQ RE ENIQ \TIH ZADA^
AWTOROM RASSMOTRENY KWARKOWYE I UNITARNYE MODELI BARIONOW, NA IH
OSNOWE PREDLOVENA KWARK{BIKWARKOWAQ MODELX, A W RAMKAH KWANTOWOJ
HROMODINAMIKI PREDLOVENY NOWYE BORELEWSKIE PRAWILA SUMM I SOOT-
NO ENIQ MEVDU NIMI. oSNOWNYE PUNKTY ISSLEDOWANIJ:
aNALIZIRUETSQ KWARK-BIKWARKOWAQ STRUKTURA BARIONOW W MODELI
UNITARNOJ SIMMETRII
rASSMATRIWAETSQ UNITARNAQ I KWARKOWAQ STRUKTURA ODNOPETLEWYH
POPRAWOK DLQ MAGNITNYH MOMENTOW BARIONOW OKTETA I ARMOWYH
BARIONOW SEKSTETA I ANTITRIPLETA W MODELQH KIRALXNOJ SIMMET-
RII
sTROITSQ NOWOE RE ENIE DLQ TEOREMY hARA O NULEWOJ SIMMETRII
4

W RASPADE
p + I SWQZX MEVDU KWARKOWYM I UNITARNYM
+
!
OPISANIEM PROCESSOW SLABYH RADIACIONNYH RASPADOW GIPERONOW
uSTANAWLIWA@TSQ NOWYE SOOTNO ENIQ OB]EGO WIDA MEVDU HARAK-
TERISTIKAMI { I { BARIONOW W UNITARNOJ SIMMETRII I W KWAR-
KOWOJ MODELI DAETSQ NOWYJ WYWOD PRAWIL SUMM khd DLQ MASS I
MAGNITNYH MOMENTOW { I { PODOBNYH BARIONOW I WYWODQTSQ
SOOTNO ENIQ MEVDU NIMI
sTROQTSQ PRAWILA SUMM khd DLQ KONSTANT SILXNOJ SWQZI PSEWDO-
SKALQRNYH I WEKTORNYH MEZONOW S BARIONAMI OKTETA, ANALIZIRU-
ETSQ UNITARNAQ STRUKTURA PRAWIL SUMM, NAHODQTSQ SOOTNO ENIQ
MEVDU KORRELQCIONNYMI FUNKCIQMI
nAU^NAQ NOWIZNA I PRAKTI^ESKAQ CENNOSTX RABOTY:
w DISSERTACII RAZRABOTANY I PRIMENENY NOWYE METODY RAS^ETOW
KAK W KWARKOWOJ MODELI, TAK I W FORMALIZME PRAWIL SUMM KWANTOWOJ
HROMODINAMIKI, DANO NOWOE RE ENIE PROBLEME NENULEWOJ ASIMMETRII W
RADIACIONNOM RASPADE
p+ , USTANOWLENA SWQZX MEVDU KWARKOWYM
+
!
I UNITARNYM OPISANIEM RADIACIONNYH RASPADOW GIPERONOW.
w DISSERTACIIWPERWYE POKAZANO, ^TO HARAKTERISTIKISIGMA{ I LAMBDA{
PODOBNYH BARIONOW SWQZANY MEVDU SOBOJ NELINEJNYMI SOOTNO ENI-
QMI. |TI SOOTNO ENIQ DALI WOZMOVNOSTX SWQZATX MEVDU SOBOJ MAG-
NITNYE MOMENTY BARIONOW, A TAKVE KONSTANTY SILXNOJ SWQZI MEZO-
NOW S BARIONAMI. pOKAZANO, ^TO PODOBNYE SOOTNO ENIQ SPRAWEDLIWY I
DLQ KORRELQCIONNYH FUNKCIJ khd. w REZULXTATE W DISSERTACII UDA-
ETSQ POSTROITX NETRIWIALXNYE SOOTNO ENIQ MEVDU MNOGO^ISLENNYMI
HARAKTERISTIKAMI BARIONOW W RAMKAH KWANTOWOJ HROMODINAMIKI. pO-
STROENY PRAWILA SUMM khd DLQ KONSTANT SWQZI PSEWDOSKALQRNYH I
WEKTORNYH MEZONOW S BARIONAMI. pOKAZANO, ^TO ONI NE TOLXKO IME-
@T STRUKTURU MODELI UNITARNOJ SIMMETRII, NO I PRQMO SOOTNOSQTSQ
S KWARK{BIKWARKOWOJ MODELX@ BARIONOW. w DISSERTACII POKAZANO, ^TO
KWARK{BIKWARKOWAQ MODELX NAHODIT SWOE OBOSNOWANIE W khd.
pOLU^ENNYE REZULXTATY POZWOLILI WY^ISLITX GL@ONNYE POPRAW-
KI K ADRONNOMU SLABOMU GAMILX{TONIANU I OCENITX POLQRIZACI@ {
KWANTA W REAKCII n + p d + 1]{ 4], , PROANALIZIROWATX RAZLI^NYE
!
5

KWARKOWYE MODELI \LEKTROSLABYH WZAIMODEJSTWIJ 5]{ 6], WLIQNIE ME-
HANIZMA gim NA SPINOWU@ STRUKTURU PROTONA 7]{ 8], PEREFORMULIRO-
WATX TEOREMU hARA DLQ RADIACIONNYH RASPADOW GIPERONOW 9]{ 12], WY-
^ISLITX STATI^ESKIE HARAKTERISTIKI BARIONOW W KWARK{BIKWARKOWOJ
MODELI 13] { 19], SWQZATX MEVDU SOBOJ SWOJSTWA SIGMA{ I LAMBDA{ PO-
DOBNYH BARIONOW I POSTROITX NETRIWIALXNYE SOOTNO ENIQ MEVDU PRA-
WILAMI SUMM khd 20] { 26]. pOLU^ENNYE PRAWILA SUMM khd POZWOLQ-
@T, KROME PRO^EGO, SWQZATX MEVDU SOBOJ DESQTKI RABOT, DO \TOGO NIKAK
NE SWQZANNYH MEVDU SOBOJ, PO PRIMENENI@ khd K WY^ISLENI@ STATI-
^ESKIH HARAKTERISTIK BARIONOW.
lI^NYJ WKLAD AWTORA
oSNOWNYE REZULXTATY, PREDSTAWLENNYE K ZA]ITE, POLU^ENY SAMIM
AWTOROM ILI PRI EGO OPREDELQ@]EM U^ASTII.
aPROBACIQ RABOTY
rEZULXTATY RABOTY DOKLADYWALISX NA MEVDUNARODNYH KONFERENCI-
QH I SOWE]ANIQH KAK W rOSSII, TAK I ZARUBEVOM:
1. 23th International. Conf. Group{Theoretical methods in Physics (dUB-
NA, rOSSIQ) 2000
2. Vth Intern. Conf."Hyperons, Charm and Beauty Hadrons" (Valencia,
Spain) 2000
3. "Frontiers of Particle Physics" (mOSKWA, rOSSIQ) 2002
4.16th International Spin Physics Symposium (ICTP, Trieste, Italy)
20045. Hadron Structurein QCD. HSQCD{2004, 2005 (sANKT{pETERBURG,
rOSSIQ) 2004, 2005
6. "fIZIKA fUNDAMENTALXNYH wZAIMODEJSTWIJ" (mOSKWA, rOSSIQ)
2005.,
7. "International Workshop on Quantum Chromodynamics: Theory and
Experiment" (Bari, Italy) 2005, 2007
8. "International Conference on Hadron Physics" TROYA'09 (Canakkale,
Turkey) 2009,
pUBLIKACII pO TEME DISSERTACII OPUBLIKOWANO 26 RABOT, SPISOK
KOTORYH PRIWEDEN W KONCE AWTOREFERATA.
6

sTRUKTURA I OB_EM DISSERTACII
dISSERTACIQ SOSTOIT IZ WWEDENIQ, ^ETYREH GLAW I ZAKL@^ENIQ, IZ-
LOVENA NA 224 STRANICAH, WKL@^AET W SEBQ 25 RISUNKOW, 12 TABLIC I
PRILOVENIQ. sPISOK CITIRUEMOJ LITERATURY SODERVIT 217 NAIMENO-
WANIJ.
sODERVANIE DISSERTACII
wO wWEDENII KRATKO IZLOVENA ISTORIQ WOZNIKNOWENIQ RE AEMYH W
DISSERTACII ZADA^, OBOSNOWANA AKTUALXNOSTX OBSUVDAEMOJ TEMATIKI,
SFORMULIROWANY CELI I OSNOWNYE ZADA^I.
pERWAQ GLAWA DISSERTACII POSWQ]ENA ANALIZU UNITARNOJ I KWAR-
KOWYH MODELEJ NA PRIMERE MASS, MAGNITNYH MOMENTOW I KONSTANT RAS-
PADOW BARIONOW 17], 18], 19]. iZLAGAETSQ KWARK-BIKWARKOWAQ MODELX,
WOZNIK AQ W REZULXTATE \TOGO ANALIZA 16], 13], 14]. pOKAZANO, KAKIM
OBRAZOM TENZORNYE STRUKTURY F I D SWQZI SWQZANY S RAZLI^NOJ ROLX@,
KOTORU@ IGRA@T KWARKI W BARIONE B(q q q ) W ZAWISIMOSTI OT TOGO, NA-
1
2
3
HODQTSQ LI ONI W BIKWARKE (q q ) ILI QWLQ@TSQ EDINI^NYM KWARKOM q .
1
2
3
dLQ MAGNITNYH MOMENTOW BARIONOW, NAPRIMER, SPRAWEDLIWA FORMULA
B = (eq + eq )F + eq (F
D)
(1)
;
1
2
3
KOTORAQ OPREDELQET HARAKTER WZAIMODEJSTWIQ KWARKOW BARIONA S \LEK-
TROMAGNITNYM POLEM. wPERWYE ^ISTO MATEMATI^ESIM KONSTANTAM TEN-
ZORNOJ F I D SWQZI UDALOSX PRIDATX ^ETKIJ FIZI^ESKIJ SMYSL: KON-
STANTA F{SWQZI OTWE^AET WZAIMODEJSTWI@ FOTONA S BIKWARKOM (q q )
"
"
1
2
S ODINAKOWO NAPRAWLENNYMI SPINAMI, A KONSTANTA (F D) SWQZANA SO
;
WZAIMODEJSTWIEM FOTONA S EDINI^NYM KWARKOM q . tO VE SPRAWEDLIWO
3
DLQ WZAIMODEJSTWIQ NEJTRALXNYH MEZONOW = , , , ! I S BARIO-
0
0
M
NAMI:
g( BB) = (g q q + g q q ) + g q q (
):
(2)
M
F
F
;
D
M
M
M
1
1
2
2
3
3
w ZARQVENNYH PEREHODAH POQWLQETSQ 3{Q KONSTANTA, , OTWE^A@]AQ
0
D
WZAIMODEJSTWI@ S BIKWARKOM (q q ) S RAZNO{ NAPRAWLENNYMI SPINAMI
"
#
1
2
I SWODQ]AQSQ K W PREDELE UNITARNOJ SIMMETRII 13].
D
|TI REZULXTATY OKAZYWA@TSQ WAVNYMI PRIPOSTROENIIPRAWIL SUMM
khd DLQ MASS, MAGNITNYH MOMENTOW I MEZONNYH KONSTANT SWQZI BARI-
ONOW.
7

pOLU^ENNYE SOOTNO ENIQ POZWOLQ@T PROANALIZIROWATX MNOGO^IS-
LENNYE MODELI BARIONOW, W RAMKAH KOTORYH WY^ISLQLISX MASSY, MAG-
NITNYE MOMENTY I DRUGIE HARAKTERISTIKI BARIONOW. w KAVDOJ IZ MNO-
VESTWA MODELEJ WSE WY^ISLENIQ UDAETSQ SWESTI K NESKOLXKIM FORMU-
LAM, IME@]IM ^ETKIJ TEORETIKO{GRUPPOWOJ SMYSL W KWARKOWYH I UNI-
TARNYH MODELQH 17]- 19]. w ^ASTNOSTI, PODROBNO POKAZANO, ^TO BOLEE
DESQTKA RAZLI^NYH MODELEJ MAGNITNYH MOMENTOW DLQ -PODOBNYH BA-
RIONOW B(qq q ) (N
) UDAETSQ SWESTI K FORMULAM UNITARNOJ SIM-
0
METRII S IZOTOPI^ESKIMI POPRAWKAMI g I POPRAWKAMI OT MEZONNYH
1
2
TOKOW N :
(p ;) =
F + 13 D + g + T + N
1
2
(n
2
0
) =
+ T
N
;
3 D + g
;
1
2
( ) =
F + 13 D + T
(3)
kAK BYLO SKAZANO, POQWLENIE khd DALO PRINCIPIALXNU@ WOZMOVNOSTX
WY^ISLQTX SWOJSTWA BARIONOW, ISHODQ IZ PERWYH PRINCIPOW. pOQWILASX
WOZMOVNOSTX POSLEDOWATELXNOGO U^ETA POPRAWOK OT SILXNYH WZAIMODEJ-
STWIJ K SLABYM ADRON{ADRONNYM PEREHODAM, ^TO W DISSERTACII POKAZA-
NO NA PRIMERE ANALIZA REAKCII n+p d+ 1]{ 4]. nO W OTSUTSTWIE RE-
!
ALXNOGO MALOGO PARAMETRA PRI ANALIZE STATI^ESKIH SWOJSTW BARIONOW
ESTESTWENNO OBRATITXSQ K KIRALXNOJ TEORII WOZMU]ENIJ, POZWOLQ@]EJ
WY^ISLQTX POPRAWKI K HARAKTERISTIKAM BARIONOW, POLU^ENNYM W RAM-
KAH UNITARNYH ILI KWARKOWYH MODELEJ. w \TOJ VE GLAWE DISSERTACII
W RAMKAH ODNOJ IZ TAKIH MODELEJ WY^ISLENY MAGNITNYE MOMENTY OK-
TETA BARIONOW, PODROBNO RAZOBRANO POSTROENIE WKLADOW ODNOPETLEWYH
POPRAWOK (SM. PRIMER DIAGRAMM NA rIS. 1).
+
0
p
p
p
p
n
p
8

K
K
+
+
p
p
p
0
p
+
0
p
p
p
p
n
p
rIS.1
nA PRIMERE WY^ISLENIQ KONSTANT LEPTONNYH RASPADOW GIPERONOW QWNO
POKAZANA SILXNAQ ZAWISIMOSTX OT PREDPOLOVENIQ O WYROVDENII MASS
BARIONOW W ODNOPETLEWYH POPRAWKAH 6]. |TO SPRAWEDLIWO I DLQ POPRA-
WOK K MAGNITNYM MOMENTAM. tRUDNOSTI SO SHODIMOSTX@ ZASTAWLQ@T
OBRATITXSQ K NEPERTURBATIWNYM PODHODAM, PREVDE WSEGO K FORMALIZ-
MU PRAWIL SUMM, SOSTAWIW IM PREDMET TRETXEJ I ^ETWERTOJ GLAW DIS-
SERTACII.
wO WTOROJ GLAWE RE AETSQ PROBLEMA SWQZI UNITARNOGO I KWARKO-
WOGO OPISANIQ NA PRIMERE SLABYH RADIACIONNYH RASPADOW GIPERONOW
11], 12]. iNTERES K \TOJ ZADA^E BYL ^REZWY^AJNO WYSOK W TE^ENIE NE-
SKOLXKIH DESQTKOW LET. |TO BYLO SWQZANO S TEM, ^TO W OTKRYTOM E]E
W 60-E GODY RADIACIONNOM RASPADE
p + W 1969 G. BYLA OBNARU-
+
!
VENA BOLX AQ WELI^INA ASIMMETRII GAMMA-KWANTOW, HOTQ E]E W 1964
G. hARA POKAZAL W DOSTATO^NO OB]EM WIDE, ^TO W MODELI UNITARNOJ
SIMMETRII PARAMETR ASIMMETRII W \TOM RASPADE DOLVEN BYTX RAWEN
NUL@. w DISSERTACII POKAZANO, KAKIM OBRAZOM RE AETSQ \TOT PARADOKS
9]. oN SWQZAN S INWARIANTNOSTX@ GAMILXTONIANA SLABOGO WZAIMODEJST-
WIQ HW eff
SU
OTNOSITELXNO ZAMENY s d. pRI \TOJ ZAMENE NARU A@]AQ
$
(3)
^ETNOSTX (PV) AMPLITUDA RASPADA
p + PEREHODIT W \RMITO-
+
!
WO SOPRQVENNU@ AMPLITUDU TOGO VE PROCESSA. wOZNIKA@ EE PROTIWO-
RE^IE W ZNAKE PV AMPLITUDY OBRA]AETSQ EE W NULX, A WMESTE S NEJ
I ZNA^ENIE ASIMMETRII RASPADA. nO UVE S 4{MQ KWARKAMI W MODELI
9

gL\ OU{iLIOPULOSA{mAJANI HW eff
GIM INWARIANTEN NE OTNOSITELXNO ZA-
MENY s d, A OTNOSITELXNO ODNOWREMENNOJ ZAMENY s d c u I
$
$
$
C
C. |TO I ESTX RE ENIE PROBLEMY hARA: DLQ AMPLITUD RASPADA
!
;
(uus) p(uud) + \RMITOWO SOPRQVENIE I INWARIANTNOSTX \FFEK-
+
!
TIWNOGO GAMILXTONIANA Heff
GIM OTNOSITELXNO ZAMENY AROMATOW OKAZY-
WA@TSQ RAZNESENNYMI, POSKOLXKU ZAMENA s d c u I C
C
$
$
!
;
PEREWODIT \TOT RASPAD W SOPRQVENNYJ K cc(ccs)
+
cc(ccd) +
10].
!
mODELX gim ^ASTI^NO POMOGLA I W OB_QSNENII SPINOWOJ STRUKTURY
PROTONA 7], 8], 5]. w \TOJ VE GLAWE DISSERTACII POKAZANA QWNYM OBRA-
ZOM SWQZX MEVDU OPISANIEM SLABYH RADIACIONNYH RASPADOW W RAMKAH
KWARKOWYH I UNITARNYH MODELEJ I WY^ISLENY IRINY RADIACIONNYH
RASPADOW GIPERONOW I I PARAMETR ASIMMETRII (tABL.1) 9]- 12].
tRETXQ GLAWAPOSWQ]ENA POSTROENI@PRAWILSUMM khdDLQMASS I
MAGNITNYH MOMENTOW I ANALIZU SOOTNO ENIJ MEVDU POLQRIZACIONNY-
MI OPERATORAMI (KORRELQTORAMI) (B( q q q )) 20], 21]. w DISSERTA-
f
g
1
2
3
CII PREDLOVEN NOWYJ WYWOD PRAWIL SUMM DLQ { PODOBNYH BARIONOW
IZ PRAWIL SUMM DLQ {PODOBNYH BARIONOW NA PRIMERE PRAWIL SUMM
DLQ MASS I MAGNITNYH MOMENTOW BARIONOW OKTETA 20]- 21]. w OSNOWE
EGO LEVAT SOOTNO ENIQ MEVDU MATRI^NYMI \LEMENTAMI PROIZWOLXNO-
GO OPERATORA :
O
2 us
us + 2 ds
ds
0
0
= 3
(4)
h
jO
j
i
h
jO
j
i
;
h
jO
j
i
h
jO
j
i
2 us
us + 2 ds
ds
= 3 0
0
h
jO
j
i
h
jO
j
i
;
h
jO
j
i
h
jO
j
i
2 us
us + 2 ds
ds = p3( 0
+
0
)
;
h
jO
j
i
h
jO
j
i
h
jO
j
i
h
jO
j
i
2 us
us
2 ds
ds = p3( 0
+
0
):
h
jO
j
i
;
h
jO
j
i
h
jO
j
i
h
jO
j
i
pOSTROENY PRAWILA SUMM W WIDE SUMMY WKLADOW GRUPP DIAGRAMM
SR(
i
M =M
2
2
0
) = 10X 0( ) = 2 ( ( 0) + AM2)e;
+ =
(5)
i=1
= (eu + ed) (u d s M2) + es( (u d s M2)
(u d s M2))
F
F
;
D
10

rASPAD
;
10
P
V
P
C
3
3
3
A
B
=k
A
k
g\w3
-1.41 3.12
11 73
-0.75
11.4
+
!
p
:
(11 0 0 4)(\KSP.) ( 0 76 0 08)(\KSP.)
:
:
;
0.04 2.54
6.50
0.03
11.6
0
!
n
2.08 -3.21
14.63
-0.91
4.25
0
!
n
(13 0 1 1)(\KSP.)
:
:
-0.75 +1.91
4.21
-0.68
6.23
0
!
(5 4 0 4)(\KSP.) ( 0 78 0 19)(\KSP.)
:
:
;
2.20 -7.84
66.31
-0.52
1.60
0
0
!
(59 75 2 0)(\KSP.) ( 0 63 0 09)(\KSP.)
:
:
;
-1.75 -0.89
3.85
0.81
1.64
;
;
!
(3 82 0 8)(\KSP.)
:
:
tABL. 1: sLABYE RADIACIONNYE RASPADY GIPERONOW, FENOMENOLOGI^ES-
KAQ MODELX I \KSPERIMENT. aMPLITUDY APV I BPC DANY W ED. 10;7 N,
; =k = APV + BPC W ED. (10
.
3
2
2
;7
N )2
j
j
j
j
11

A ZATEM ^LEN ZA ^LENOM POLU^ENY WYRAVENIQ DLQ -GIPERONA, I MAGNIT-
NOGO MOMENTA PEREHODA
. zDESX WELI^INA
- BORELEWSKIJ WY^ET,
0
0
;
A - WKLAD NEDIAGONALXNYH PEREHODOW, OZNA^AET "WKLADY WOZBUVDEN-
NYH SOSTOQNIJ". kAVDAQ GRUPPA DIAGRAMM DAET WYRAVENIQ, KOTORYE
MOVNO AWTONOMNO PREOBRAZOWYWATX PO FORMULAM (4). tAK, WKLAD
,
0(1)
OPISYWAEMYJ DWUMQ PERWYMI DIAGRAMMAMI IZ TREH
u
d
u
d
u
d
s
s
s
2 0(1) = M6
4L = 2(eu + ed)
4
9
PRIWODIT K WKLADU W MAGNITNYJ MOMENT UVE WSEH TREH DIAGRAMM:
(1)
= 13 2~0(1)
sd + 2~0(1)
su
0(1)
] = M6 (eu + ed + 4es) ( 2=3) M6
;
12L =
!
;
8L =
4
9
4
9
A PEREHODNOJ MAGNITNYJ MOMENT ( ) DAETSQ RAZNOSTX@:
0
p3(
~0(1)
0
)(1) = ~0(1)
su
sd = M6 (eu ed):
;
4L =
;
4
9
tAKOJ ANALIZ SPRAWEDLIW DLQ WSEH GRUPP DIAGRAMM, ^TO POZWOLIL W DIS-
SERTACII WPERWYE SWQZATX WMESTE PRAWILA SUMM DLQ ( ), ( ), ( ),
0
RANEE RASSMATRIWAW IESQ STROGO PO OTDELXNOSTI.
w ^ETWERTOJ GLAWE RAZRABOTAN NOWYJ METOD POSTROENIQ PRAWIL
SUMM khd DLQ SILXNYH KONSTANT SWQZI PSEWDOSKALQRNYH MEZONOW S BA-
RIONAMI OKTETA, POSTROENY PRAWILA SUMM khd DLQ KONSTANT SWQZI
- MEZONA S - GIPERONOM I GIPERONOW I S PIONOM 22], 23]. zATEM W
FORMALIZME PRAWIL SUMM khd NA SWETOWOM KONUSE POSTROENY PRAWI-
LA SUMM DLQ KONSTANT SWQZI OKTETA PSEWDOSKALQRNYH MEZONOW I NONETA
WEKTORNYH MEZONOW S BARIONAMI OKTETA 25]- 26]. w ^ASTNOSTI, DLQ PO-
STROENIQ PRAWIL SUMM khd DLQ KONSTANT SWQZI WEKTORNYH MEZONOW S
BARIONAMI RASSMOTREN KORRELQTOR:
B B V
!
= iZ d4xeipx V (q)
(x) (0) 0
(6)
1
2
B
B
h
j
T
f
g
j
i
2
1
12

GDE B (B ) { NA^ALXNYJ (KONE^NYJ) BARION, V { WEKTORNYJ MEZON S
1
2
4{IMPULXSOM q, A SIMWOL OZNA^AET UPORQDO^ENIE PO WREMENI B{
T
INTERPOLIRU@]IJ TOK BARIONA, OPREDELQEMYJ MATRI^NYM \LEMENTOM
0 B B(p ) = BuB, PRI^EM B
h
j
j
i
i { AMPLITUDA PEREKRYTIQ BARIONA Bi,
2
IMENUEMAQ ^ASTO BORELEWSKIM WY^ETOM, uB { DIRAKOWSKIJ SPINOR B,
uBuB = 2m. kORRELQTORY WY^ISLQ@TSQ, KAK I W SLU^AE MAGNITNYH
MOMENTOW,
(1) ^EREZ PARAMETRY ADRONOW I
(2) W GLUBOKO{NEUPRUGOJ \WKLIDOWOJ OBLASTI IMPULXSOW, ^EREZ KWAR-
KOWYE I GL@ONNYE STEPENI SWOBODY S POMO]X@ OPERATORNOGO RAZLOVE-
NIQ ore.
pRAWILA SUMM khd POLU^A@TSQ PRIRAWNIWANIEM SOOTWETSTWU@]IH
WYRAVENIJ.
w FENOMENOLOGI^ESKOJ ^ASTI PRAWIL SUMM khd WSTAWLQETSQ POL-
NYJ NABOR PROMEVUTO^NYH SOSTOQNIJ S KWANTOWYMI ^ISLAMI TOKA B
I WYDELQ@TSQ NIZKO{LEVA]IE BARIONY:
B B V (p
0 B B
B B 0
j
j
i
h
j
j
i
2
1
2
1
2
p2) = h
B (p )V (q) B (p )
+
(7)
1
2
h
j
i
2
2
1
1
1
2
p m
p m
2
2
2
2
;
;
2
2
1
1
GDE p = p +q, mi { MASSA BARIONA Bi, A OZNA^A@T WKLADY WYSO-
1
2
KOLEVA]IH SOSTOQNIJ I KONTINUUMA. mATRI^NYE \LEMENTY WEKTORNYH
MEZONOW OPREDELQ@TSQ WYRAVENIQMI
B (p )V (q) B (p ) = u
i q #
B (p )"f
f
uB (p )"
(8)
h
j
i
;
2
2
1
1
2
1
2
1
2
m + m
1
1
2
GDE f { ISKOMYE KONSTANTY SWQZI. dLQ WER INY B B V , POSLE BO-
1
2
1
2
RELEWSKOGO PREOBRAZOWANIQ NAD KO\FFICIENTNYMI FUNKCIQMI f and
1
f f I WY^ITANIQ WKLADA KONTINUUMA POLU^AEM PRAWILA SUMM DLQ
+
1
2
KONSTANT SWQZI \LEKTRI^ESKOGO fe = f I MAGNITNOGO TIPA fm = f +f
1
1
2
m
m
m2
fe m
2
2
= 1 e
V
1
2
;
M ;M ;M M
fe m
2
2
2
2
(M2)
(9)
+
B B
1
2
1
2
1
2
GDE M {BORELEWSKIJ PARAMETR. dLQ WY^ISLENIQ
ISPOLXZOWANY PRA-
2
B1 2
WILA SUMM khd DLQ MASS \TIH BARIONOW. kONE^NYE WYRAVENIQ WARX-
IRU@TSQ PO BORELEWSKOMU PARAMETRU DLQ POISKA INTERWALA, W KOTOROM
13

ISKOMYE KONSTANTY PRAKTI^ESKI OT NEGO NE ZAWISQT WTOROJ WARXIRU-
EMYJ PARAMETR WWODITSQ W INTERPOLIRU@]IJ TOK, I PO NEMU TAKVE
I]ETSQ OBLASTX USTOJ^IWOSTI. aNALOGI^NYM OBRAZOM W DISSERTACII
POSTROENY PRAWILA SUMM khd DLQ KONSTANT SWQZI BARIONOW S PSEWDO-
SKALQRNYMI MEZONAMI.
w ITOGE POKAZANO, ^TO POLQRIZACIONNYE OPERATORY I, SOOTWETSTWEN-
NO, KONSTANTY SWQZI MEZONOW PBB, A TAKVE \LEKTRI^ESKIE I MAGNIT-
NYE KONSTANTY SWQZI V BB DLQ {PODOBNYH BARIONOW PREDSTAWIMY DLQ
KAVDOGO TIPA KONSTANT W WIDE KOMBINACII TREH NEZAWISIMYH FUNK-
CIJ, DWE IZ KOTORYH SODERVATSQ W WYRAVENII DLQ NEJRALXNYH MEZONOW
M = , PSEWDOSKALQRNOGO OKTETA I M = , !, WEKTORNOGO NONETA:
0
0
M(B( q q q )) = (gMq q + gMq q ) M(q q q ) + gMq q M(q q q ):
f
g
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
1
2
2
3
3
(10)
zDESX M SOOTWETSTWUET F{STRUKTURE, M OTWE^AET (F D)- STRUKTU-
;
1
2
RE SU(3)f, A KONSTANTY SWQZI MEZONOW S KWARKAMI g(Mqq), M = , ,
0
, !, , ZADA@TSQ SOOTWETSTWU@]IMI KWARKOWYMI TOKAMI. 3{Q FUNK-
0
CIQ M(q q q ), WOZNIKAET PRI ANALIZE MEZON{BARIONNYH WER IN S
1
2
3
3
ZARQVENNYMI MEZONAMI. rAZBIW FUNKCI@ (u d s) NA SIMMETRI^NU@
3
I ANTISIMMETRI^NU@ ^ASTI PO OTNO ENI@ K ZAMENE KWARKOW d I s,
(u d s) = sym(u d s) + asym(u d s) :
3
3
3
UDAETSQ WYRAZITX SIMMETRI^NU@ ^ASTX ^EREZ I KAK
1
2
sym(u d s) = 1 (u d s) + (u s d)
(s d u)] :
p
;
1
2
3
2 1
w PREDELE SU(3)f I SOOTWETSTWU@T I (
), TOGDA KAK ANTI-
F
F
;
D
1
2
SIMMETRI^NAQ ^ASTX asym(u d s) SOOTWETSTWUET RAZNOSTI (
) W
0
D
;
D
3
KWARK{BIKWARKOWOJ MODELI I IS^EZAET W PREDELE TO^NOJ UNITARNOJ SIM-
METRII. wYRAVENIQ DLQ KONSTANT SWQZI MEZONOW S {GIPERONOM SLEDU-
@T IZ SOOTNO ENIJ (4). oPIRAQSX NA REZULXTATY, POLU^ENNYE W PREDY-
DU]IH GLAWAH, POSTROENY PRAWILA SUMM I DLQ KONSTANT SWQZI BARIONOW
SO STRANNYMI MEZONAMI W RAMKAH EDINOGO FORMALIZMA 24, 25].
14

Зависимость от θ перехода p → ΛK+
Зависимость перехода p → ΛK+ от М 2
Зависимость от θ перехода p → pπ0
Зависимость перехода p → pπ0 от М 2
 
Зависимость от θ перехода p → Σ+K0
Зависимость перехода p → Σ+K0 от М 2
     Рис.2. Поиск доверительной области правил сумм КХД для констант связи РВВ в 
в зависимости от параметра t (t = tgθ) интерполирующего тока ηВ и от борелевского 
параметра М 2 
 
 
15

 
  борелевского
 от0ρ p
 p →
 перехода
 типов
 s 0
2
 + 
 1  порога
 значениях
 и магнитного
 1
 различных
при
 электрического
tgθ

 t (
 констант
 и параметра
  2
М
Зависимость
 
. 3. 
Рис
    
параметра
 
16

iTAK, PRAWILA SUMM DLQ KONSTANT SWQZI BARIONOW OPISYWA@TSQ W OB-
]EM SLU^AE, KAK DLQ WEKTORNYH, TAK I DLQ PSEWDOSKALQRNYH MEZONOW,
TREMQ NEZAWISIMYMI FUNKCIQMI, KOTORYE W PREDELE TO^NOJ UNITARNOJ
SIMMETRII OBRA]A@TSQ W STRUKTURY, W TO^NOSTI SOOTWETSTWU@]IE WA-
RIANTAM S F- I D- SWQZX@ W MODELI SU(3)f.
iZ QWNOGO WIDA WYRAVENIJ DLQ PRAWIL SUMM SLEDUET, ^TO ONI SODER-
VAT TRI PROIZWOLXNYH PARAMETRA, A IMENNO, BORELEWSKIJ PARAMETR
M , ZNA^ENIE POROGA WKLADA KONTINUUMA I PARAMETR W INTERPOLIRU-
2
@]IH TOKAH. pOSKOLXKU FIZI^ESKI IZMERIMYE WELI^INY DOLVNY BYTX
NEZAWISIMY OT NIH, SLEDUET NAJTIOBLASTI IZMENENIQ \TIH PARAMETROW,
W KOTORYH MEZON-BARIONNYE KONSTANTY SWQZI PRAKTI^ESKI NE BUDUT OT
NIH ZAWISETX (rIS. 2{3).
wERHNIJ PREDEL DLQ BORELEWSKOGO PARAMETRA M POLU^AETSQ IZ TRE-
2
BOWANIQ, ^TOBY WKLAD KONTINUUMA W KORRELQCIONNU@ FUNKCI@ SOSTAW-
LQL MENEE 50% OT EE ZNA^ENIQ. nIVNIJ PREDEL POLU^EN IZ TREBOWA-
NIQ, ^TOBY WKLAD ^LENA S MAKSIMALXNYM ZNA^ENIEM STEPENI
BYL
1
M2
MENEE 25%. iSPOLXZUQ \TI OGRANI^ENIQ, NAJDENA RABO^AQ OBLASTX DLQ
BORELEWSKOGO PARAMETRA M . pOROG WKLADA KONTINUUMA WARXIROWALSQ W
2
PREDELAH MEVDU s = (mB + 0:5) I s = (m
.
2
B + 0:7)2
0
0
~TOBY PRODEMONSTRIROWATX PROWEDENNYJ ANALIZ NA PRIMERE KON-
STANT VBB, NA rIS.3 PRIWEDENA ZAWISIMOSTX fp p
p
p
!
I fp! +fp! OT
0
0
0
1
1
2
M PRI TREH RAZLI^NYH ZNA^ENIQ PARAMETRA , I DWUH FIKSIROWANNYH
2
ZNA^ENIQH s . rEZULXTATY DLQ fp p
p
p
!
I fp! + fp! , PRIWEDENNYE
0
0
0
0
1
1
2
NA \TIH GRAFIKAH, POKAZYWA@T BOLX U@ STABILXNOSTX OTNOSITELXNO
WARXIROWANIQ M W IZBRANNOJ RABO^EJ OBLASTI. pRAWILA SUMM SODER-
2
VAT I E]E ODIN PROIZWOLXNYJ PARAMETR, , I POSREDSTWOM PODOBNYH
RASSUVDENIJ SLEDUET NAJTI OBLASTX IZMENENIQ , W KOTOROJ REZULX-
TATY DLQ KONSTANT SWQZI NE ZAWISQT OT . dLQ \TOJ CELI NA rIS. 3
I 4 PREDSTAWLENA ZAWISIMOSTX fp p
p
p
!
I fp! + fp! OT cos , GDE
0
0
0
1
1
2
OPREDELENA WYRAVENIEM tan = . iZ \TIH GRAFIKOW MOVNO SDELATX
WYWOD, ^TO RABO^EJ OBLASTX@ DLQ NEFIZI^ESKOGO PARAMETRA QWLQET-
SQ OBLASTX ZNA^ENIJ 0:5 < cos < 0:3 DLQ fp p
!
, I OBLASTX ZNA^E-
0
;
1
NIJ 0:7 < cos < 0:1 DLQ fp p
p
p
!
+ fp! , GDE KONSTANTY fp! and
0
0
0
;
1
2
1
fp p
p
!
+ fp! NE^UWSTWITELXNY K WARIACIQM . w REZULXTATE DLQ PE-
0
0
1
2
17

kONSTANTY
SWQZI
oB]IJ
tOK
(3)
QSR
QSR Choe
y
S
U
f
TOK
iOFFE
13 3
9 5 1
14 3
-2.37
2 49 1 25
13 5
!
nK
;
;
:
;
:
;
:
:
;
:
0 09 Bracco
Lavall
:
10 3
12 1
10 0
+
;
!
:
4 5 2
2 5 0 5 4 25
0
0
!
K
:
;
:
:
:
Lavall
21 4
20 2
19 8
21 2
;
n
!
p
:
:
Arndt
3 2 2 2
9 5 0 5
3 3
-0.025
0 40 0 38
4 25
0
0
n
!
K
;
:
:
;
:
:
;
:
;
:
:
;
:
0 015 Bracco
Lavall
:
13 3
10 1
14 25
-2.37
2 49 1 25
13 5
+
p
!
K
;
;
;
:
;
:
:
;
:
0 09 Bracco
:
14 4
15 1
Input
13.5
14 9
0
p
!
p
:
0 5 Kim
Arndt
:
4 3
14 1
5 75
+
0
p
!
K
:
4 3
9 5 1
3 32
-0.025
0 40 0 38
4 25
0
0
!
nK
;
;
:
;
:
;
:
:
;
:
0 015 Bracco
Lavall
:
11 3
12 1 5
10 0
6.9
0
0
!
:
:
1 Doi
13 3
13 5 1
14
0
0
0
!
K
;
;
:
;
tABL. 2: sILXNYE KONSTANTY SWQZI PBB. 1-3 STOLBCY{ NAST.RABOTA. QSR ( ){
y
PREDSKAZANIE DLQ LORENC{STRUKTURY
(
). Arndt PRL 65,157(1990),
p
q
i
6
q
5
5
Bracco PL B454,346(1999) Choe PR C62,025204(2000) Doi PRep 398,253(2004) Kim
NP A678,295(2000) Lavall EPJ A24,275(2005)
18

kO
N
STANTY
oB
]IJ
tO
K
Zh
u
W
ang
Erk
ol
SWQZI
T
O
K
S
U
(3)
iOFF E
S
U
(3)
QSR
QSR
QSR
f
f
2.5
2.4
3.2
0
p!p
f
-2.5
1.1
-1.7
-
5.9
1.3
-6.4
0.2
0.6
0.9
1
18
7.2
p!p!
f
-8.9
1.5
-10.3
-
8.2
0.4
-
9.6
8
1.8
|
1
2.4
1.5
0
0
0
!
f
-4.2
2.1
-
4.3
-2.0
0.2
-1.6
|
0.6
1.1
1
0
0
!
f
1.9
0.7
1.5
-
3.0
0.5
-
2.8
|
|
|
1
+
;
!
f
1.9
0.7
1.5
-
2.8
0.6
-
2.8
|
|
|
1
+
0
+
!
f
7.2
1.2
6.0
8.5
0.8
8.0
|
|
|
1
+
+
!
f
2.0
0.6
1.5
-2.8
0.6
-
2.8
|
|
|
1
+
p!
K
f
5.1
1.8
4.4
7.4
0.8
8.3
|
|
|
1
;
;
!nK
f
6.6
1.8
6.1
1.7
0.4
2.3
|
|
|
1
tABL. 3: kONSTANTY "\LEKTRO"{SWQZI VBB RAZLI^NYH KANALOW DLQ TOKA
OB]EGO WIDA I TOKA iOFFE. pERWYE 3 STOLBCA { NAST.RABOTA. Zhu PR
C51,435(1999) Wang PR D75,054020(2007) Erkol PR C74,045201(2006)
19

kO
N
STANTY
oB
]IJ
tO
K
Zh
u
W
ang
Erk
ol
SWQZI
T
O
K
S
U
(3)
iOFF E
S
U
(3)
QSR
QSR
QSR
f
f
0
p!p
(f
+
f
)
19.7
2.8
21
4
22.7
1.3
24
7
21.6
10.1
36.8
1
2
3.7
6.6
13
p!p!
(f
+
f
)
14.5
2.6
15.0
21.2
1.2
25.7
32.4
5.0
1
2
14.4
1.2
0
0
0
!
(f
+
f
)
-
2.8
1.6
-
3.2
-0.24
0.24
0.5
-3.6
-
5.3
1
2
1.6
3.3
0
0
!
(f
+
f
)
13.8
2.7
14.2
15.1
0.9
14.0
1
2
+
;
!
(f
+
f
)
14.3
2.9
14.2
15.1
0.8
14.0
1
2
+
0
+
!
(f
+
f
)
-17.8
2.2
-18.2
-
27.9
1.8
-25.2
7.1
53.5
1
2
1.0
19
+
+
!
(f
+
f
)
14.3
2.9
14.2
15.1
0.8
14.0
1
2
+
p!
K
(f
+
f
)
-22.9
4.2
-22.9
-
27.3
1.5
-28.8
1
2
;
;
!nK
(f
+
f
)
3.8
2.8
4.5
-
0.79
0.05
-
0.7
1
2
tABL. 4: kONSTANTY "MAGNITNOJ" SWQZI VBB DLQ TOKA OB]EGO WIDA I
TOKA iOFFE. pERWYE 3 STOLBCA { NAST.RABOTA. sSYLKI SM. TABL.3.
20

REHODA p p NAJDENO fp p
p
!
= 2:9 0:9 I fp! = 19:7 2:8.
0
0
0
!
;
1
2
pOLU^ENNYE SOOTNO ENIQ MEVDU POLQRIZACIONNYMI OPERATORAMI
NOSQT WESXMA OB]IJ HARAKTER I POZWOLQ@T SWQZATX MEVDU SOBOJ WY-
RAVENIQ DLQ SAMYH RAZLI^NYH PROCESSOW I WELI^IN, W KOTORYH U^AS-
TWU@T BARIONY TIPA I I POZWOLQ@T POSTROITX PRAWILA SUMM DLQ
KONSTANT SWQZI.
w ITOGE, W 3-EJ I 4-J GLAWAH POKAZANO, ^TO SLOVNYE WYRAVENIQ DLQ
POLQRIZACIONNYH FUNKCIJ (KORRELQTOROW), SOSTOQ]IE KAVDAQ IZ MNO-
GIH DESQTKOW ^LENOW, IME@T STRUKTURU TIPA TENZORNYH STRUKTUR F{
I D{ TIPA. pOLU^ENY WESXMA OB]IE SOOTNO ENIQ MEVDU STRUKTURA-
MI, OPISYWA@]IMI \TI WER INY, NE NAKLADYWAQ VESTKIH OGRANI^E-
NIJ, TREBUEMYH OBY^NO W MODELI UNITARNOJ SIMMETRII. ~ISLENNYE
REZULXTATY TEM NE MENEE OKAZYWA@TSQ BLIZKIMI K REZULXTATAM UNI-
TARNOJ SIMMETRII (SM. tABL. 2-4 ). w pRILOVENIQH K \TOJ GLAWE PRI-
WEDENY SOOTNO ENIQ MEVDU KORRELQCIONNYMI FUNKCIQMI, SWQZANNYH
S KONSTANTAMI PBB, I QWNYE WYRAVENIQ DLQ NEZAWISIMYH POLQRIZA-
CIONNYH FUNKCIJ (POSLE BORELEWSKIH PREOBRAZOWANIJ) DLQ KONSTANT
V BB.
w zAKL@^ENII KRATKO SFORMULIROWANY OSNOWNYE REZULXTATY, PO-
LU^ENNYE W DISSERTACII I WYNOSIMYE NA ZA]ITU:
kWARK-BIKWARKOWAQ STRUKTURA BARIONOW I FIZI^ESKIJ SMYSL KON-
STANT F{ D{ SWQZI W MODELI UNITARNOJ SIMMETRII
kWARKOWAQ I UNITARNAQ MODELI SLABYH RADIACIONNYH RASPADOW
GIPERONOW { NOWOE RE ENIE DLQ TEOREMY hARA O NULEWOJ SIMMETRII
W RASPADE
p + I SWQZX MEVDU KWARKOWYM I UNITARNYM
+
!
OPISANIEM \TIH PROCESSOW
nOWYE SOOTNO ENIQ MEVDU HARAKTERISTIKAMI { I { PODOBNYH
BARIONOW W UNITARNOJ SIMMETRII I W KWARKOWOJ MODELI NOWYJ
WYWOD PRAWIL SUMM khd DLQ MASS I MAGNITNYH MOMENTOW { I
{ PODOBNYH BARIONOW
pRAWILA SUMM khd DLQ KONSTANT SILXNOJ SWQZI PSEWDOSKALQRNYH
I WEKTORNYH MEZONOW S BARIONAMI OKTETA, UNITARNAQ STRUKTURA
PRAWIL SUMM, SOOTNO ENIQ MEVDU KORRELQCIONNYMI FUNKCIQMI.
21

oSN
O
WNYE
REZU
LXTATY
DISSER
TACII
O
PUBLIK
O
WANY
W
SL
E
DU@]IH
RABOTAH
1] V.M. Dubovik, V.S. Zamiralov, "NN{weak potential in a simple gauge
model and polarization of the {quanta in n+p d+ ", Lett. Nuovo
!
Cim. , 21 (1978)
22
2] V.M. Dubovik, V.S. Zamiralov and S.V. Zenkin, "QCD corrections to
the weak hamiltonian and parity-violation in the NN reactions", Nucl.
Phys. B
, 52 (1981)
182
3] w.s.zAMIRALOW, w.m. dUBOWIK, s.w.zENKIN, "khd-POPRAWKI K GA-
MILXTONIANU SLABYH WZAIMODEJSTWIJ I NARU ENIE ^ETNOSTI W NN
{ REAKCIQH", qDERNAQ FIZIKA , 837 (1981).
34
4] z.r. bABAEW, w.s.zAMIRALOW, s.w.zENKIN, "wEDU]IE khd-
POPRAWKI K POLNOMU NELEPTONNOMU SLABOMU GAMILXTONIANU W KWAR-
KOWOJ MODELI kOBAQ I-mASKAWA", qDERNAQ FIZIKA , 144{150
35
(1982).
5] g.n.aRTAMONOWA, w.s.zAMIRALOW, "nEJTRALXNYE TOKI W KALIBRO-
WO^NYH MODELQH S KWARKOWYMI DUBLETAMI RAZLI^NOJ SPIRALXNOS-
TI", wESTNIK mOSK. uN-TA. sER.3. fIZ. aSTRON. 35, 19{23 (1994).
6] w.s.zAMIRALOW,
"mASSOWYE
POPRAWKI K
SOBSTWENNO{
\NERGETI^ESKIM WKLADAM AKSIALXNO{ WEKTORNYH TOKOW W KI-
RALXNOJ SIMMETRII WOZMU]ENIJ", wESTNIK mOSK. uN-TA. sER.3.
fIZ. aSTRON. WYP. 5, 128{32 (2001).
7] z.r. bABAEW, w.s. zAMIRALOW, l. vELXMI, s.n. lEP OKOW, "sOHRA-
NENIE AROMATA W NEJTRALXNYH SLABYH TOKAH I SPINOWAQ STRUKTURA
PROTONA", wESTNIK mOSK. uN-TA. sER.3. fIZ. aSTRON. 32, N6, 93
(1991).
8] z.r. bABAEW, w.s. zAMIRALOW, l. vELXMI, s.n. lEP OKOW, "mODELX
gim I SPINOWAQ STRUKTURA PROTONA", qDERNAQ FIZIKA , 804-806
53
(1991).
9] E.N. Bukina, V.M. Dubovik, V.S. Zamiralov, "Generalized Gordon
identities, Hara theorem and weak radiative hyperon decays", Phys.
Lett. B 449, 93-96 (1999).
22

10] E.N. Bukina, V.M. Dubovik, V.S. Zamiralov, "GIM model and
radiative decays of strange and charmed baryons", Nucl. Phys. B
(Proc. Suppl.) , 34-37 (2001).
93
11] e.n.dUBOWIK, w.s.zAMIRALOW, s.n.lEP OKOW I a.|.{KOLXNIKOW,
"sLABYE RADIACIONNYE RASPADY GIPERONOW W KWARKOWOJ MODELI",
qDERNAQ FIZIKA , 136-146 (2007).
71
12] e.n.dUBOWIK, w.s.zAMIRALOW, "sWQZX MEVDU UNITARNYM I KWARKO-
WYM OPISANIEM SLABYH RADIACIONNYH RASPADOW GIPERONOW", wESTN.
mOSK. uN.-TA. sER.3. fIZ. aSTRON. 3, 29-34 (2009).
13] vELXMI l., zAMIRALOW w.s., "F- I D- SWQZI I LEPTONNYE RASPA-
DY BARIONOW W KWARKOWOJ MODELI S ^ETYRXMQ AROMATAMI", wESTN.
mOSK. uN-TA. fIZ. aSTRON. 1987, N 2, C. 39{43
14] vELXMI l., zAMIRALOW w.s., lEP OKOW s.n., "kWARK{BIKWARKOWAQ
STRUKTURA BARIONOW: MAGNITNYE MOMENTY W khd I W UNITARNOJ
SIMMETRII", wESTNIK mOSK. uN-TA. sER.3. fIZ. aSTRON. 1989, N2.
C.33.
15] vELXMI l., zAMIRALOW w.s., lEP OKOW s.n., "mASSOWYE FORMULY
DLQ ARMOWYH BARIONOW", wESTN. mOSK. uN-TA. sER.3. fIZ. aST-
RON., , 70{72 (1987).
28
16] l.vELXMI, w.s.zAMIRALOW, "mASSOWAQ FORMULA gELL-mANNA{
oKUBO W KWARK-PARTONNOJ MODELI BARIONOW", wESTN. mOSK. uN.-TA.
sER.3. fIZ.aSTRON. 5, 27{28 (1985).
26
17] e.n. bUKINA, w.m. dUBOWIK, w.s. zAMIRALOW, "o SIMMETRII MAG-
NITNYH MOMENTOW BARIONOW W KWARK-SOLITONNOJ MODELI", wESTN.
mOSK. uN.-TA. sER.3. fIZ. aSTRON. 2, 3{5 (2000).
18] e.n. bUKINA, w.m. dUBOWIK, w.s. zAMIRALOW, "iNTEGRAL gOTTFRI-
DA I WKLAD WALENTNYH KWARKOW", wESTN. mOSK. uN.-TA. sER.3. fIZ.
aSTRON. 2, 5{7 (2000).
19] w.s.zAMIRALOW, "mAGNITNYE MOMENTY BARIONOW W OBOB]ENNOJ MO-
DELI sEGALA", wESTN. mOSK. uN.-TA. sER.3. fIZ. aSTRON. 5, 10{12
(1999).
23

20] A.Ozpineci, S.B.Yakovlev, V.S.Zamiralov, "QCD sum rules:
Intercrossed relations for the
, mass splitting", Mod.Phys.Lett.
0
;
A 243{249 (2005) hep-ph/0310345.
20
21] w.s.zAMIRALOW, a.oZPINE^I, s.b.qKOWLEW, "nOWYE SOOTNO ENIQ
MEVDU BORELEWSKIMI PRAWILAMI SUMM DLQ MAGNITNYH MOMENTOW
BARIONOW I ", qDERNAQ FIZIKA, , 304-310 (2005)
0
68
22] w.s.zAMIRALOW, a.oZPINE^I, s.b.qKOWLEW, "nOWYE SOOTNO ENIQ
MEVDU BORELEWSKIMI PRAWILAMI SUMM DLQ SILXNYH KONSTANT SWQ-
ZI g
I g ", wESTN.mOSK.uN-TA. sER. 3. fIZ. aSTRON. WYP. ,
0
0
4
29{32 (2005).
23] w.s.zAMIRALOW, a.oZPINE^I, s.b.qKOWLEW, "pRAWILA SUMM khd
DLQ g I g ", qDERNAQ FIZIKA , 510 (2006).
69
24] t. aLIEW, w.s. zAMIRALOW, a. oZPINE^I, s.b. qKOWLEW, "pRAWILA
SUMM khd DLQ KONSTANT SWQZI gKYN I gKY ", qDERNAQ FIZIKA ,
70
958 (2007).
25] T. M. Aliev, A. Ozpineci, S. B. Yakovlev, V. Zamiralov, "Meson{octet{
baryon couplings using light cone QCD sum rules", Phys. Rev. D ,
74
116001 (2006).
26] T. M. Aliev, A. Ozpineci, M Savci, V. Zamiralov, "Vector meson{
baryon strong coupling constants in light cone QCD sum rules", Phys.
Rev. D , 016010 (2009).
80
24Document Outline

 • Замиралов 2 1.pdf
 • Замиралов 2 2.pdf
 • Замиралов 2 3.pdf
 • Замиралов 2 4.pdf
 • Замиралов 2 5.pdf
 • Замиралов 2 6.pdf
 • Замиралов 2 7.pdf
 • Замиралов 2 8.pdf
 • Замиралов 2 9.pdf
 • Замиралов 2 10.pdf
 • Замиралов 2 11.pdf
 • Замиралов 2 12.pdf
 • Замиралов 2 13.pdf
 • Замиралов 2 14.pdf
 • Замиралов 2 15.pdf
 • Замиралов 2 16.pdf
 • Замиралов 2 17.pdf
 • Замиралов 2 18.pdf
 • Замиралов 2 19.pdf
 • Замиралов 2 20.pdf
 • Замиралов 2 21.pdf
 • Замиралов 2 22.pdf
 • Замиралов 2 23.pdf
 • Замиралов 2 24.pdf
 • Замиралов 2 25.pdf
 • refend.PDF


Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница