Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні


Скачать 276,4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеУправління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні
страница1/17
Дата конвертации25.09.2012
Размер276,4 Kb.
ТипДокументы
СпециальностьЕкономіка природокористування і охорони навколишнього середовища
Год2004
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
Теліженко Олександр Михайлович 
 
 
 
УДК 504.3.064.2+502.35(100) 
 
 
 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА 
МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 
 
 
 
 
 
 

Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони 
навколишнього середовища 
 
 
 
 

 
 
 

 
АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня  
доктора економічних наук 
 
 
 
 
 

 
 
 

Київ – 2004 

 
Дисертацією є рукопис.  
Робота  виконана  в  Сумському  державному  університеті  Міністерства  освіти  і 
науки України. 
 
Науковий консультант:  
доктор економічних наук, професор, 
Балацький Олег Федорович,  
Сумський державний університет, професор 
кафедри управління 
 
Офіційні опоненти: 
 
доктор економічних наук 
Міщенко Володимир Сергійович, 
Рада  по  вивченню  продуктивних  сил  України  НАН  України,  завідувач  відділу 
проблем використання мінерально-сировинних ресурсів і охорони надр; 
 
доктор економічних наук, професор 
Нєдін Ігор Валентинович 
Київський національний технічний університет України “Київський політехнічний 
інститут”  Міністерства  освіти  і  науки  України,  професор  кафедри  автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем; 
 
доктор економічних наук, професор 
Мішенін Євген Васильович, 
Сумський  національний  аграрний  університет  Міністерства  аграрної  політики 
України, проректор з наукової роботи. 
 
Провідна установа: 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, від-
діл економічного регулювання природокористування, м. Одеса. 
 
 
Захист відбудеться “24” травня 2004 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізо-
ваної вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН 
України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60. 
 
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил 
України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60. 
 
 
Автореферат розісланий  “16” квітня 2004 року. 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради, 
доктор економічних наук, професор  
 
 
 
Бандур С.І. 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність  теми.  Виконання  вимог  Європейської  Конвенції  по  транс-
кордонному перенесенню забруднюючих речовин (далі – Конвенції), які прийняла 
на себе Україна, потребує проведення комплексних і системних досліджень об'є-
ктивних передумов ефективного  управління якістю атмосферного  повітря на мі-
ждержавному  рівні.  Впровадження  ефективного  економічного  механізму  управ-
ління  якістю  атмосферного  повітря  не  можливе  без  вивчення  закономірностей  у 
системі “економічний розвиток – емісія забруднюючих речовин”, без визначення її 
характеру  та  дослідження  параметрів  функції  корисності  якості  атмосферного 
повітря і факторів, що її обумовлюють, без визначення необхідних і достатніх умов 
соціально-економічного  оптимуму  якості  атмосферного  повітря  та  рівноваги  в 
системі “якість атмосферного повітря  –  споживання традиційних товарів та пос-
луг”. Потребує подальшого удосконалення теорія і практика оцінки та прогнозу-
вання впливу атмосфероохоронних витрат на ефективність виробництва.  
Враховуючи,  що  найбільшу  питому  вагу  в  забрудненні  атмосферного  по-
вітря окислами сірки і азоту складають теплові електростанції, головне завдання 
полягає  в  узгодженні  національних  пріоритетів  розвитку  теплової  енергетики  і 
вимог  Конвенції,  у  розробці  економічно  ефективної  та  екологічно  допустимої 
стратегії  паливного  забезпечення  енергетики,  у  розробці  та  оптимізації  техні-
ко-організаційних  сценаріїв  зниження  емісії  забруднюючих  речовин  на  діючих 
теплових електростанціях. 
Значний  внесок  у  дослідження  взаємозв'язків  між  соціально-економічним 
розвитком і екологічними процесами, розробку теорії економічної оцінки приро-
дних ресурсів, теорії економічного збитку, формування принципів розвитку і роз-
міщення продуктивних сил з урахуванням екологічних обмежень, внесли україн-
ські  вчені  О.Ф.  Балацький,  П.П.  Борщевський,  Л.О.  Бєлашов,  Б.В.  Буркинський, 
В.В. Волошин, О.О. Веклич, І.М. Гречановська, Б.М. Данилишин, М.І. Долішний, 
С.І. Дорогунцов, О.Л. Кашенко, Н.Г. Ковальова, Я.В. Коваль, Ю.П. Лебединський, 
М.Т.  Мелєшкін,  В.С.  Міщенко,  Л.Г.  Мельник,  Є.В.  Мішенін,  І.В.  Нєдін,        Я.Б. 
Олійник, В.О. Паламарчук, М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук, І.М. Синякевич, 
В.Г.  Сахаєв,  В.М.  Степанов,  В.М.  Трегобчук,  Ю.Ю.  Туниця,  А.М.  Федоріщева, 
М.А. Хвесик, С.К. Харічков, В.Я. Шевчук, Г.В. Шалабін, А.В. Чупіс та ін. 
Істотний внесок у розвиток сучасної теорії еколого-економічної рівноваги 
внесли відомі закордонні економісти К.Г. Гофман, А.О. Гусєв, О.О. Голуб,     М.Н. 
Лук’янчиков,  А.А. Мінц,  Г.О. Моткін,  П.Г.  Олдак,  І.М.  Потравний,                  М.Ф. 
Реймерс, Є.П. Ушаков, Р. Коуз, А. Пігу, А. Ендрес, В. Леонтьєв, П. Самуельсон, Р. 
Зербе, В. Баумол та ін. Наукові основи управління якістю атмосферного повітря на 
міждержавному  рівні  були  сформовані  в  працях  закордонних  економістів:  М. 
Аммана, С. Аткінсона, С. Я. Кофала, К. Конрада, Г. Классена, С. Круітваген, А. 
Крупніка, Г. Стінглера, Д. Сімпсона, Т. Селдена, Д. Сонга, Т. Тіетенберга, Н. Ша-
фіка та ін.  
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница