Академія україни імені ярослава мудрого шарапова світлана володимирівна удк


Скачать 262,54 Kb.
НазваниеАкадемія україни імені ярослава мудрого шарапова світлана володимирівна удк
страница1/4
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА
Дата конвертации25.09.2012
Размер262,54 Kb.
ТипАвтореферат
СпециальностьЗемельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право
Год2002
На соискание ученой степениКандидат юридичних наук
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ШАРАПОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА


УДК 349.6


ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ


Спеціальність: 12.00.06 – земельне право; аграрне право;

екологічне право; природоресурсове право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти та науки України.


Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор, Гетьман Анатолій Павлович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, проректор з навчальної роботи.


Офіційні опоненти:

-доктор юридичних наук, професор Мунтян Василь Лук’янович, Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри правознавства;

-кандидат юридичних наук, доцент Краснова Марія Василівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра трудового, земельного та екологічного права, доцент.


Провідна установа - Одеська національна юридична академія, кафедра аграрного, екологічного і природоресурсового права, Міністерство освіти та науки України, м. Одеса.


Захист відбудеться “_21_” червня 2002 року о _13_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків-24, вул. Пушкінська, 77.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків-24, вул. Пушкінська, 77.

Автореферат розісланий “_20_” травня 2002 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Особливістю даного дослідження є майже цілковита відсутність фундаментальних досліджень питань виникнення, розвитку та функціонування системи екологічного моніторингу в Україні. Саме ці причини обумовили вибір теми даного дисертаційного дослідження.

Актуальність теми дослідження. Екологічні проблеми займають першочергове місце в житті сучасного людського суспільства. Інтенсивне і нераціональне використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища, все це приводить до екологічної кризи. Її розвитку в Україні також послужила Чорнобильська катастрофа, наслідки якої набули глобального характеру.

Екологічні проблеми в Україні можливо подолати шляхом здійснення системи науково обгрунтованих правових, організаційних, економічних і інших заходів з охорони навколишнього природного середовища. Для подолання наслідків екологічної кризи, необхідно знати її причини, щоб визначити оцінку виникаючих процесів і виробити необхідні рекомендації. Основою для розробки будь-яких систем оцінок стану довкілля є екологічний моніторинг. Тому важливим етапом визначення якості навколишнього природного середовища є система збору інформації про його стан.

Актуальність теми, що досліджується, обумовлена тим, що серед пріоритетних заходів по стабілізації і поліпшення екологічної обстановки в Україні є формування системи екологічного моніторингу. Не випадково Основними напрямами державної політики України у галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року, до основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів віднесено вирішення такого завдання, як завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

Зазначені питання вирішувалися у наукових працях українських вчених-правознавців - В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, Н.Р. Малишевої, М.І. Малишко, Ю.С. Шемшученка. Окремі елементи аналізуємої проблеми висвітлювались в роботах С.М. Кравченко, М.В. Краснової, В.В. Костицького, В.Л. Мунтяна, В.К. Попова, Б.Г. Розовського, В.О. Чуйкова, В.С. Шахова, М.В. Шульги.

Наукову цінність становить юридична література з проблем управління природокористуванням та охороною довкілля Російської Федерації. Значна увага приділена цій темі в наукових працях М.М. Бринчука, О.К. Голіченкова, О.О. Забелишенського, І.О. Іконицької, М.І. Краснова, О.С. Колбасова, В.В. Петрова, М.О. Сиродоєва та іншими авторами.

Необхідно відзначити істотний інтерес до цієї важливої проблеми вчених–екологів. Плідно працювали над питаннями екологічного моніторингу І.П. Герасимов, Ю.А. Ізраель, Н.К. Гасілін.

Проте проведені дослідження грунтувалися на законодавстві колишнього СРСР і не могли враховувати ті еволюційні процеси, які сьогодні відбуваються в українському суспільстві. Крім того, ряд важливих питань, що стосуються правового забезпечення екологічного моніторингу, які були поставлені вченими, не знайшли однозначного наукового та законодавчого вирішення та на сьогодні залишаються дискусійними.

Необхідність проведення дисертаційного дослідження обумовлена кількома причинами. По-перше, це аналіз діючого екологічного законодавства щодо здійснення екологічного моніторингу та практики його застосування і реалізації. По-друге, теоретичне визначення правових норм по забезпеченню екологічного моніторингу як інституту екологічного права. По-третє, великого значення набуває екологічний моніторинг в системі реалізації екологічних прав громадян, їх проживанні в безпечному для життя та здоров’я навколишньому природному середовищі.

Зазначені обставини й зумовлюють гостроту проблеми правового забезпечення екологічного моніторингу і вимагають впровадження результатів теоретичних напрацювань до законодавства та правозастосовної практики.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри екологічного права в рамках Державної цільової комплексної програми “Проблеми удосконалення екологічного законодавства в умовах ринку” Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (державна реєстрація № 0186.0.070871).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є створення концепції щодо особливостей та закономірностей правового регулювання суспільних відносин, які виникають в процесі здійснення екологічного моніторингу; дослідження проблем сучасного і перспективного розвитку правового забезпечення екологічного моніторингу; розробка пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню правового регулювання екологічного моніторингу в Україні.

Задачі дослідження зумовлені поставленою метою і полягають у тому, щоб:

  • здійснити науковий аналіз поняття і видів екологічного моніторингу та зробити висновки щодо необхідності їх правового регулювання;

  • провести історично-правовий аналіз зародження та розвитку екологічного моніторингу в Україні;

  • здійснити дослідження сучасного національного законодавства, організаційно-правових та наукових засад формування і реалізації національної політики України в галузі екологічного моніторингу;

  • виявити особливості екологічного моніторингу у правовідносинах, що виникають у зв’язку з використанням та охороною довкілля;

  • провести аналіз міжнародно-правових норм, що регламентують здійснення екологічного моніторингу;

  • запропонувати науково-обгрунтовані пропозиції по вдосконаленню законодавства про екологічний моніторинг України.

Об’єктом дослідження є теоретичні праці та інші наукові дослідження зазначеної проблеми; екологічне законодавство України, законодавство країн СНД та практика його застосування.

Предметом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі здійснення та реалізації екологічного моніторингу в Україні.

Методи дослідження. Дослідження проведене на основі історичного, порівняльно-правового, формально-юридичного, системно-функціонального, комплексного та деяких інших методів.

За допомогою історичного методу дисертантом була досліджена періодизація становлення та розвитку правового регулювання екологічного моніторингу. Порівняльно-правовий метод застосовується в процесі аналізу наукової літератури 70-х – 80-х років минулого століття, де розглядалися питання розвитку екологічного моніторингу, його правового регулювання законодавством колишнього СРСР та міжнародним законодавством. За допомогою формально-юридичного методу проводиться аналіз положень нормативно-правових актів України, Російської Федерації та деяких інших зарубіжних країн. Системно-функціональний метод використовується в процесі дослідження ефективності правового регулювання екологічного моніторингу в системі реалізації права людини на безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище. В роботі запропонована класифікація екологічного моніторингу на відповідні види. Правове регулювання екологічного моніторингу розглядається з точки зору комплексного дослідження нормативно-правових актів.

Наведені дослідницькі методи базуються на умовах об’єктивного і всестороннього аналізу процесів та явищ суспільного розвитку, що протикають у сфері екологічного моніторингу України. Все це дало змогу всесторонньо проаналізувати правовий інститут екологічного моніторингу, сформувати наукову оцінку законодавства України, що регулює суспільні відносини в зазначеній сфері та спрогнозувати шляхи його подальшого вдосконалення.

Основні положення і висновки, що викладені в дисертації, базуються на нормах Конституції України, екологічного законодавства України, принципах і нормах міжнародного права навколишнього природного середовища, досягненнях вітчизняної та зарубіжної юридичної науки, а також інших наук, що займаються вивченням проблем екологічного моніторингу, в першу чергу, екології, геофізики та інших.

Теоретичною основою дисертації стали наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців, що займаються проблемами екологічного права і законодавства: В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкової, М.М. Бринчука, Ю.О. Вовка, А.П. Гетьмана, О.К. Голіченкова, І.І. Каракаша, О.С. Колбасова, В.В. Костицького, С.М. Кравченко, М.В. Краснової, Н.Р. Малишевої, В.Л. Мунтяна, В.В. Петрова, В.К. Попова, С.В. Разметаєва, А.К. Соколової, Н.І. Титової, В.О. Чуйкова, В.С. Шахова, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги та ін.
  1   2   3   4

Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница