Удк: 327. 39 Теоретичний та практичний виміри розширення європейського союзу спеціальність


Скачать 216,33 Kb.
PDF просмотр
НазваниеУдк: 327. 39 Теоретичний та практичний виміри розширення європейського союзу спеціальність
страница1/19
Дата конвертации27.09.2012
Размер216,33 Kb.
ТипАвтореферат
СпециальностьПолітичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку
Год2004
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 
 
КОПІЙКА ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
 
 
УДК:327.39 
 
 
 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
 
 
Спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми 
міжнародних систем і глобального розвитку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВТОРЕФЕРАТ 
 
дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора політичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Київ – 2004 
 

Дисертацією є рукопис. 
 
 
Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та  
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Науковий консультант: 
 
 
Доктор історичних наук, професор 
МАНЖОЛА Володимир Андрійович, 
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету 
Імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики 
 
Офіційні опоненти: 
 
доктор політичних наук, професор 
КАНЦЕЛЯРУК Борис Іванович, 
Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 
головний науковий співробітник 
 
доктор політичних наук, професор 
КОВАЛЬ Ігор Миколайович, 
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 
завідувач кафедри історії міжнародних відносин 
 
доктор історичних наук, професор 
МАЙБОРОДА Олександр Микитович, 
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, 
завідувач відділом 
 
Провідна установа: 
Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ 
 
 
Захист відбудеться “ 29“ листопада 2004 р. о 14.00 годині на засіданні  
Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка (04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1,  
Інститут міжнародних відносин, зал засідань Вченої ради). 
 
 
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського  
національного університету імені Тараса Шевченка  
(01033, м. Київ, вул.Володимирська, 58). 
 
Автореферат розісланий “26 “жовтня 2004 р. 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради 
 
 
 
В.Ю. Константинов 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження обумовлена становленням і розвитком на європейському 
континенті історично безпрецедентних явищ і процесів добровільної відмови національних держав 
від більшості традиційних для них повноважень на користь інтеграційного об’єднання, що 
відбуваються на тлі загальносвітових процесів інтеграції та глобалізації. Сталий процес 
поглиблення європейської інтеграції, її функціонального поширення на все нові та більш глибокі 
сфери співробітництва з поступовим залученням постійно зростаючих за інтенсивністю та 
складністю форм наднаціонального, федералістського співробітництва супроводжується 
практично перманентним процесом розширення її географічних меж. При цьому процеси 
поглиблення та розширення завжди здійснювалися паралельно. Утвердження оригінальності цієї 
конструкції та її самогенеруючий характер часом превалювали над питаннями кінцевої мети 
розбудови Європейського Союзу, тобто його остаточного змісту і форми.  
 Одночасно розширення географічних кордонів ЄС перетворює його із об’єднання 
західноєвропейських держав на союз континентального масштабу, могутній політичний полюс, 
який стоїть перед якісно новими викликами як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 
Регулярне розширення надає ЄС кількісної ваги, але одночасно робить його більш неоднородним і 
ставить зростання політичної ваги у залежність від здатності ЄС уникнути послаблення його 
внутрішньої згуртованості та єдності і готовності протистояти новим викликам та ризикам, що 
постали в постбіполярний період.   
Поглиблення інтеграційних процесів поза межі економічної сфери виводить ЄС на шлях побудови 
політичної Європи, що має визначити її місце в світі. При цьому, конкретного прогресу було 
подекуди досягнуто без абсолютизації усталеними концепціями та визначенням кінцевої мети і 
географічних рамок інтеграції. В таких умовах виникає нагальна потреба критичного у 
теоретичному і політичному сенсі аналізу суперечностей в оцінках базових елементів і характеру 
залучення нових держав до європейської інтеграції представниками різних наукових галузей та 
політологічних  шкіл євроінтеграційних досліджень. Відсутність єдиних підходів в оцінках 
природи, рушійних сил європейської інтеграції, активні дебати щодо визначення та формування 
загальноєвропейської інтеграційної стратегії і, відповідно, стратегії відносин з навколишнім 
оточенням ЄС, визначенням його географічних кордонів, вимагають ефективного цілісного, а не 
фрагментарного використання існуючих методологій і методів дослідження євроінтеграційного 
процесу від його початку і до останнього етапу розширення.  
 Інший, не менш важливий аспект актуальності, обумовлюється на фоні безпосереднього 
наближення ЄС до кордонів України, наявністю радикальних розходжень в оцінках доцільності, 
можливостей, перспектив і наслідків реалізації Україною європейського вибору представниками 
різних  наукових шкіл нашої держави, неузгодженістю наукових концепцій євроінтеграції, 
відсутністю чіткої і, головне, стабільної  концептуальної основи забезпечення євроінтеграційної 
стратегії України, дедалі більш зростаючим протиставленням європейського та євразійського 
напрямів української інтеграційної політики.   
 Така оцінка актуальності спричинила авторський підхід до визначення принципової наукової 
проблеми, яка вирішується в даній дисертації: визначити місце та роль феномену розширення в 
європейському інтеграційному процесі, розглядаючи його як  форму існування та розвитку  
Європейського Союзу, в якому поєднуються два взаємозалежні процеси – розширення 
функціональне та географічне розширення, в результаті чого йому вдалося не тільки подолати 
національні бар’єри, вивести національні інтереси членів об’єднання на інтеграційний, 
комунітарний рівень, але й поширити ці досягнення на оточуючий простір, поступово адаптуючи 
його до комунітарних цінностей. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в 
рамках Комплексної програми науково-дослідницьких робіт Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України” (номер 
державної реєстрації 019U015204) і наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка  “Міжнародні правові, політичні та економічні 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница