Удк: 331. 101: 658. 51 Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств спеціальність


Скачать 312,05 Kb.
НазваниеУдк: 331. 101: 658. 51 Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств спеціальність
страница1/3
КОЛОНТАЄВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Дата конвертации01.10.2012
Размер312,05 Kb.
ТипАвтореферат
СпециальностьЕкономіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Год2008
На соискание ученой степениКандидат економічних наук
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КОЛОНТАЄВСЬКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ


УДК: 331.101:658.51


ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(економіка будівництва)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2008

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник -


кандидат економічних наук, професор

Кайлюк Євген Миколайович,

Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарствіОфіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Тян Рево Борисович,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ), завідувач кафедри фінансів;


кандидат економічних наук, доцент

Волкова Олена Валеріївна

Полтавський університет споживчої кооперації України, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін.
Захист відбудеться “__” __________ 2008 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 у Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, в конференц-залі № 1.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий “__” __________ 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.В. Момот


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Трансформаційні процеси в Україні вимагають нових підходів до управління трудовою діяльністю персоналу підприємств, головним з яких є підвищення її результативності, що досягається за допомогою економічних методів, насамперед нормування праці та стимулювання трудової діяльності. На підприємствах дорожнього господарства використання даного підходу ускладнюється через відсутність системи управління діяльністю персоналу підприємств, яка б враховувала особливості розвитку дорожньої галузі й забезпечувала ефективне функціонування дорожньо-будівельного підприємства (ДП).

Фундаторами управління діяльністю персоналу підприємств прийнято вважати провідних закордонних економістів Д.С. Сінка, Д.П. Нортона, Р.С. Каплана, Х.К. Рамперсада. Окремі аспекти управління діяльністю персоналу підприємств розглядаються вітчизняними науковцями в межах дослідження проблематики: вдосконалення управління діяльністю персоналу підприємств − В.Р. Весніним, О.С. Віханським, В.Д. Могілевським О.І. Наумовим, Б.М. Генкіним, В.О. Співаком, Р.А. Фатхутдіновим; оптимізація управління діяльністю будівельного підприємства – А.Є. Ачкасовим, І.М. Писаревським, В.І. Торкатюком, Л.М. Шутенко; оцінка персоналу та результатів його діяльності − В.С. Кулібановим, Г.А. Дмитренко; розробки системи збалансованих показників оцінки діяльності – Т.В. Момот, М.П. Паном; планування діяльності підприємства і нормування праці − Р.Б. Тяном, О.М. Криворучко, В.Г. Шинкаренко; вдосконалення управління якістю дорожньо-будівельної продукції – О.М. Брячихіним, В.М. Сіденко; вдосконалення мотивації та стимулювання персоналу підприємств – Д.П. Богинею, М.О. Волгіним, Г.С. Волинським, О.В. Волковою, О.П. Єгоршиним, Є.М. Кайлюком, М.І Карліним, А.М. Колотом.

Разом з тим потребують удосконалення існуючі рекомендації щодо практичного застосування теоретичних розробок з управління діяльністю персоналу ДП. Зокрема, відсутні методичні рекомендації з планування діяльності персоналу, оцінки надійності виробничого персоналу, адаптації норм праці для виробничого персоналу, його стимулювання, існує необхідність уточнення сутності ускладненої за змістом функції управління персоналом, удосконалення підходів щодо узгодження кадрової політики і стратегії розвитку під впливом організаційної культури управління. Таким чином, методи управління діяльністю персоналу, що існують на цей час, не відповідають вимогам практики. Потребують уточнення об'єкт управління, зміст і структура системи управління діяльністю персоналу. Недостатня розробка теоретико-методичних підходів з управління діяльністю виробничого персоналу ДП в ринкових умовах обумовили актуальність даної теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до Закону України «Про концесії на будівництво й експлуатацію автомобільних доріг» № 1286−XIV від 14.12.1999р., Указу Президента України вiд 08.11.2001 № 1056/2001 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України», а також відповідно до планів наукових досліджень Харківської національної академії міського господарства за темою «Урбоекономіка. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур ЖКГ України» (номер державної реєстрації 0107U011514).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування і розробка методичного забезпечення використання економічних методів в управлінні діяльністю виробничого персоналу з урахуванням погодженої кадрової політики ДП в умовах трансформації України до ринкових відносин.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких основних задач:

 • визначити й обґрунтувати систему результатів діяльності виробничого персоналу ДП;

 • запропонувати й обґрунтувати напрямки вдосконалення системи управління діяльністю виробничого персоналу;

 • проаналізувати стан та шляхи вдосконалення системи матеріального стимулювання персоналу на підприємствах;

 • удосконалити методичний підхід до визначення норм часу для виконання будівельно-монтажних робіт машиністами дорожніх машин;

 • запропонувати методичний підхід до оцінки професійної надійності персоналу ДП;

 • розробити алгоритм планування діяльності персоналу з використанням ситуаційного обґрунтування норм праці та збалансованої системи показників;

 • удосконалити систему стимулювання виробничого персоналу ДП;

 • удосконалити систему оплати праці робітників ДП.

Об'єктом дослідження є процес досягнення економічно обґрунтованих результатів діяльності виробничого персоналу.

Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти використання економічних методів в управлінні діяльністю виробничого персоналу ДП на базі збалансованої системи показників з урахуванням погодженої кадрової політики ДП.

Методи досліджень. Теоретичною і методичною основою проведеного дослідження є об'єктивні закони й фундаментальні положення теорії систем і теорії управління, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з проблем управління персоналом і економіки праці.

У процесі наукового обґрунтування дослідження використані такі методи: синтезу, порівняльного аналізу й узагальнення даних, факторний аналіз, системний і комплексний підходи. Серед спеціальних використані наступні методи: аналітичного і логічного моделювання для побудови моделі системи управління результатами діяльності; теорії надійності – для розробки методики розрахунку надійності виробничого персоналу; експертних оцінок – для ранжирування мотивів діяльності персоналу дорожнього підприємства; кореляційно-регресивного аналізу – для виявлення зв’язку між заробітною платою, продуктивністю і обсягом робіт. Практичні розрахунки виконані за допомогою програмних пакетів MS Excel.

Інформаційною базою дослідження є закони України, нормативно-правові акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, аналітичні документи, доповіді, економічні огляди, матеріали Держкомстату України, галузева література, монографії і науково-аналітичні статті вітчизняних і закордонних авторів, матеріали науково-практичних конференцій, фінансова і статистична звітність та аналітичні матеріали підприємств Укравтодору за 2000−2005 рр., результати авторських досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є розвиток теоретичних основ і розробка науково-практичного інструментарію з використання економічних методів в управлінні діяльністю виробничого персоналу ДП.

Наукова новизна результатів виконаного дослідження, що виноситься на захист, полягає в такому:

удосконалено:

 • систему управління діяльністю виробничого персоналу ДП шляхом введення додаткових функцій: оцінки надійності виробничого персоналу, обліку індивідуальних цінностей працівників, вибору методів керівництва, а також використання результатів оцінки надійності машиністів при виборі машино-дорожнього загону (МДЗ) й плануванні його виробітку, для посилення цільового спрямування управління на досягнення запланованих результатів й ефективне використання всіх ресурсів;

 • методичний підхід до оцінки надійності виробничого персоналу, що на відміну від існуючих включає комплексну оцінку психофізіологічних, особистісних і інтелектуально-професійних характеристик і досягнень працівника; при цьому надійність виробничого персоналу визначається як добуток показників першого рівня − коефіцієнта готовності організму, коефіцієнта відповідності працівника соціальній ролі й коефіцієнта інтелектуального потенціалу;

одержали подальший розвиток:

 • обґрунтування системи результатів діяльності виробничого персоналу ДП за рахунок використання збалансованої системи цілей за чотирма компонентами (персонал, виробничий процес (бригада), клієнти, підприємство в цілому) та розподілу результатів діяльності виробничого персоналу відповідно до цих компонентів. При цьому для кожного компонента запропоновано виділити групи результатів: виробничі, соціальні, економічні, педагогічні і психологічні, які, за винятком виробничої групи, в свою чергу, мають дві підгрупи – результати першого й другого плану;

 • моделі визначення норм часу на виконання будівельних робіт машиністами, що враховують, на відміну від існуючих, основні техніко-експлуатаційні параметри дорожніх машин, а саме робочі швидкості дорожньої машини, місткість розроблюваного ґрунту, розпушення і втрати ґрунту, дальність переміщення ґрунту, довжину й висоту відвалу, число проходів при різанні, переміщенні ґрунту, робочі площі й т.д.;

 • класифікація коефіцієнтів безтарифної системи оплати праці виробничого персоналу ДП за критерієм швидкості зміни на умовно-постійні (розряд працівника, коефіцієнт надійності працівника; коефіцієнт, що враховує бригадирство працівника; коефіцієнт, що враховує умови роботи працівника) й умовно-змінні фактори (коефіцієнт освоєння нових норм працівником; коефіцієнт інтенсивності роботи працівника; коефіцієнт, що враховує змінність; коефіцієнт якості виробленої працівником продукції; коефіцієнт дисципліни роботи працівника).

Практична значущість отриманих результатів і розроблених рекомендацій полягає в можливості їхнього впровадження на підприємствах України. Підтвердженням цьому є використання елементів методики оцінки результатів діяльності машиністів дорожніх машин в роботі Української кооперативно-державної корпорації з агропромислового будівництва «Украгропромбуд» (довідка про впровадження № 37 від 28.04.2007р.), у філії «Харківський райавтодор» (довідка про впровадження № 154 від 15.06.2006р.).

Запропоновані науково-методичні положення дисертаційної роботи використовуються також в Харківській національній академії міського господарства при підготовці матеріалів лекцій і семінарів та в процесі дипломного проектування.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладені теоретичні й практичні результати у сфері управління діяльністю виробничого персоналу. В опублікованих у співавторстві наукових статтях особистий внесок здобувача полягає в тому, що уточнено систему управління діяльністю персоналу ДП шляхом введення додаткових функцій, удосконалено класифікацію індивідуальних коефіцієнтів безтарифної системи оплати праці виробничого персоналу.

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні результати наукових досліджень, висновки й пропозиції, представлені в дисертації, доповідалися на Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції «Гуманістичне середовище вищого технічного навчального закладу» (м. Харків, 1999р.), 1−й Обласній конференції молодих вчених «Тобі, Харківщина, − пошук молодих» (м. Харків, 2002р.), Міжнародній науковій конференції молодих вчених і студентів «Молодь України й соціально-орієнтована економіка» (м. Харків, 2004р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток міст: Сучасні технологи управління міським і регіональним розвитком» (м. Харків, 2006р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимізація − 2006» (м. Харків, 2006р.), XI Науковій конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 2007р.), ХV Міжнародній науково-практичній конференції «MicroCAD − 2007» (м. Харків, 2007р.).

Публікації. Основні ідеї, положення і результати дисертації опубліковані в 15 наукових працях, у тому числі 12 статей опубліковано в збірниках наукових праць з переліку ВАК України, 3 – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 3,25 друк. аркушів.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних літературних джерел, що містить 195 найменувань і 7 додатків. Зміст роботи викладений на 200 сторінках машинописного тексту, з них список використаних літературних джерел складає 18 сторінок. Матеріали дисертації містять 28 таблиць і 25 рисунків, що представлені на 35 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовані мета й задачі, розкриті наукова новизна і практична цінність роботи.

У першому розділі – «Теоретичні й методичні основи управління діяльністю виробничого персоналу» − визначені сутність управління діяльністю персоналу, використання в управлінні економічних методів.

Виходячи з аналізу літературних джерел щодо управління діяльністю, автор дійшов до висновку, що ключовим моментом в управлінні діяльністю персоналу є планування цієї діяльності й стимулювання досягнення запланованих показників праці.

Результати діяльності ДП виявляються в різних формах: виробничій, соціальній, економічній, педагогічній і психологічній одночасно. Результати, необхідні в цілому для підприємства, доцільно умовно включити в одну групу − результати першого плану. Результати, досягнення яких необхідне працівникові, – в групу результатів другого плану.

На рівні окремого виконавця в якості основи для розробки системи показників пропонується використовувати такі результати першого плану: обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР); якість продукції; дотримання термінів; економія матеріалів; економія часу; економія паливно-мастильних матеріалів (ПММ); раціоналізаторські пропозиції; дотримання соціальних норм; досягнення єдності з колективом; передача досвіду, навчання колег; досягнення взаєморозуміння з колегами, керівництвом. Результати другого плану: заробітна плата; премії; винагороди; інший дохід; підвищення соціального статусу; визнання досягнень колективом; підвищення кваліфікації; підвищення професіоналізму; самовиховання; підвищення самооцінки; задоволеність своєю діяльністю і колективу.

Для систематизації результатів діяльності ДП автором запропонована їх класифікація у вигляді матриці на основі якої розроблена збалансована система результатів діяльності (рис. 1).

Автором запропонована система управління діяльністю персоналу ДП. У рамках даної системи пропонується реалізація функцій за двома циклами: розширеним й елементарним. Розширений цикл припускає реалізацію таких функцій: аналіз виконання виробничих завдань, аналіз виконання норм, аналіз зовнішніх умов (вимог замовника), визначення обсягу БМР, підбір складу машино-дорожнього загону (МДЗ), розробка норм, планування виробітку МДЗ, регламентація робіт, операцій і функцій, регулювання роботи МДЗ, розробка стимулів.Фінанси
Клієнти
Бізнес−

процеси
Персонал  1   2   3

Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница