Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів україни в умовах урбанізації спеціальність


Скачать 153,57 Kb.
PDF просмотр
НазваниеЕкономічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів україни в умовах урбанізації спеціальність
страница10/10
Дата конвертации01.10.2012
Размер153,57 Kb.
ТипАвтореферат
СпециальностьРозвиток продуктивних сил та регіональна економіка
Год2009
На соискание ученой степениКандидат економічних наук
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

18 
економічних  систем:  глобалізація,  підприємництво,  стале  економічне 
 
зростання». – Ч.5. – Донецьк: Донецьк. нац. ун–т, 2008. – С. 15-17. 
2.  Бурак О.М. Економічні проблеми збереження і розвитку системи озеленених 
територій  міст  та  промислових  регіонів  /  О.М.  Бурак  //Збірник  статей 
учасників  IV  Всеукраїнської  конференції  «Охорона  навколишнього 
середовища  промислових  регіонів  як  умова  сталого  розвитку  України».  – 
Запоріжжя: Видавництво, 2008. – С.169-170. 
3.  Бурак О.М. Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки 
/  О.М.  Бурак  //  Материали  за  4-а  международна  научна  практична 
конференция  «Динамика  изследования».  Т.8.  Экономики.  София.  «Бял 
ГРАД-БГ» ООД, 2008. – С.48-50. 
4.  Бурак  О.М.  Реформування  системи  управління  у  сфері  озеленення  /         
О.М.  Бурак  //  Материали  за  4-а  международна  научна  практична 
конференция  «Бъдещето  проблемите  на  световна  наука».  Т.  9.  Экономики. 
София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008р. – С.54-57. 
5.  Бурак О.М. Інноваційний статус підприємства: сутність категорії, підходи до 
оцінки/ С.В. Дворкін, О.М. Бурак // Тези доповідей Всеукраїнської науково-
практичної  конференції  “Інноваційний  розвиток  України:  наукове, 
економічне та правове забезпечення”.- Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2007. 
– С.155-164. 
(особистий  внесок  автора:  запропоновано  підхід  до  визначення  інноваційного  статусу, 
зокрема, для суб’єктів  сфери озеленення). 
6.  Бурак  О.М.  Системний  підхід  до  вибору  організаційної  структури  зеленого 
господарства  міст  /  О.М.  Бурак  //  Материалы  Международной  научно-
практической  конференции  «Усовершенствование  экономических  структур 
строительной  отрасли  в  условиях  трансформации  экономики  Украины  к 
рыночным условиям». – Х.: ХГАГХ, 2005. – С. 56-58. 
7.  Бурак  О.М.  Нові  організаційно-виробничі  структури  підприємств  зеленого 
будівництва,  націлені  на  отримання  синергетичного  ефекту  /  Т.П.  Юр’єва, 
О.М. 
Бурак 
// 
Материалы 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Системотехнические 
основы 
полидименсионального 
формирования  синергетического  инвестиционного  цикла  в  строительной 
отрасли». – Х.: ХНАГХ, 2007.- С.69-70. 
(особистий внесок автора: запропоновано удосконалювати функціонування підприємств 
галузі озеленення шляхом отримання синергічного ефекту від концентрації виробництва). 
8.  Бурак О.М. Особливості  надання послуг з озеленення у  контексті  ринкових  
процесів  /  О.М.  Бурак  //  Материалы  научно-технической  конференции 
преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  ХНАГХ.  –  Х.:  ХНАГХ,  2008.  – 
С. 5-6. 

19 
9.  Бурак  О.М.  Про  недосконалість  термінології  у  галузі  озеленення  / 
 
О.М. Бурак // 
Материалы 
научно-технической 
конференции 
преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  ХНАГХ.  –  Харьков:  ХГАГХ, 
2006. – С. 25-27. 
 
 
 
АНОТАЦІЯ 
 
Бурак  О.М.  Економічне  регулювання  розвитку  системи  озеленення 
міст та регіонів України в умовах урбанізації. – Рукопис. 
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. 
Харківська національна академія міського господарства, 2009. - Харків. 
 
У  дисертації  висвітлено  проблематику,  пов’язану  з    механізмом 
економічного  регулювання  розвитку  сфери  озеленення  в  умовах  підвищеного 
антропогенного тиску, зумовленого надмірною урбанізацією територій. 
 
Виявлені  проблеми  й  недоліки  функціонування  сфери  озеленення  як  у 
теоретико-методологічному, так і у практичному аспектах в містах та регіонах.  
Для  усунення  недоліків  термінологічної  бази  запропоновано  закріпити 
нове змістовне наповнення категорії “система озеленення міст(регіонів)”. 
 
За  результатами  проведеного  аналізу  виявлено,  що  з  кожним  роком 
погіршується  стан  комплексної  зеленої  зони  міст,  а  на  підприємствах  з 
озеленення поглиблюються кризові явища.  
 
 
Наведено  обґрунтування 
процесів 
перспективного 
планування 
і 
фінансування  як  основи  економічного  регулювання  системи  озеленення. 
Виявлено,  що  більшість  міст  і  регіонів  України  не  реалізовують  заходи  з 
перспективного планування. Запропоновано впровадити практику планування у 
формі  складання  перспективних  планів  комплексного  озеленення  для  різних 
населених  пунктів  (далі–План).  Для  реалізації  запропонованого  автором 
удосконалені  існуючі  й  розроблені  нові  форми  для  складання  Плану.  При 
розробці  перспективних  планів  запропоновано  використовувати  нормативи  на 
капітальний ремонт зелених насаджень, що розроблені дисертантом.  
 
 
Розроблено методику формування коштів на капітальний ремонт зелених 
насаджень  на  підґрунті  п’ятирівневої  схеми  згідно  з  їх  якісними 
характеристиками.  
Ключові 
слова: 
економічне 
регулювання, 
система 
озеленення, 
перспективне  планування,  фінансування,  фінансові  нормативи  на  капітальний 
ремонт.  
 
 

20 
АННОТАЦИЯ 
   
Бурак  Е.Н.  Экономическое  регулирование  развития  системы 
озеленения  городов  и  регионов  Украины  в  условиях  урбанизации.  – 
Рукопись
 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по  специальности  08.00.05  –  развитие  производительных  сил  и  региональная 
экономика.  Харьковская  национальная  академии  городского  хозяйства,  2009.- 
Харьков. 
 
Диссертация 
раскрывает 
отдельные 
вопросы 
экономического 
регулирования  развития  системы  городов  и  регионов  Украины  в  условиях 
урбанизации.  Значимость  и  актуальность  работе  придает  то,  что  поле 
исследования  работы  пересекается  с  основными  задачами  органов  местного 
самоуправления  и  государства  по  обеспечению  устойчивого  развития 
территорий. 
 
Автором адаптирована теоретико-методологическая база общенаучного и 
специального  научного  аппарата  для  изучения  вопросов  функционирования 
системы  озеленения.  В  результате  анализа  выявлены:  несовершенство 
теоретико-методологической  базы  и  основные  недостатки  функционирования 
системы озеленения городов и регионов. 
 
Проведен  анализ  терминологической  обеспеченности  сферы  озеленения. 
Предложено уточнить термин «система озеленения городов (регионов)». 
 
Результаты  проведенного  анализа  субъектов  и  объектов  системы 
озеленения: состояние комплексной зеленой зоны с каждым годом ухудшается, 
неэффективно управление в этой отрасли. 
 
Детально  исследованы  процессы  финансирования  внешнего  городского 
благоустройства  и  в  особенности  суммы  денежных  средств,  выделяемых  на 
озеленение.  Установлено,  что  недостаточно  выделяемых  средств  для 
поддержания  зеленых  насаждений  в  состоянии,  когда  они  обеспечивают  
качественную, комфортную среду жизнедеятельности человека. 
 
Выявлено,  что  большинство  городов  и  регионов  Украины  не 
реализовывают  программы  перспективного  планирования  сферы  озеленения. 
Автором предложено внедрять в практику перспективные планы комплексного 
озеленения,  для  чего  разработаны  новые  формы  плана  и  усовершенствованы 
существующие. 
Для 
плановых 
расчетов 
необходимо 
использовать 
разработанные финансовые нормативы. 
 
В диссертации разработана методика расчета нормативов на капитальный 
ремонт зеленых насаждений, которые служат инструментарием перспективного 
и текущего планирования по обоснованию расчетов потребности в финансовых 
ресурсах для системы озеленения.  

21 
В 
вышеуказанной 
методике 
предложено 
пятиуровневое 
  дифференцирование объемов финансирования зеленых насаждений, исходя из 
их  ценностных  характеристик.  Четкое  обоснование  величин  бюджетных 
ассигнований  приведет  к  существенному  усовершенствованию  процесса 
финансирования и сведет к минимуму  влияние на них субъективных факторов. 
Внедрение  научных  разработок  данной  диссертации  позволит  органам 
местного  самоуправления  достичь  высоких  показателей  результативности 
мероприятий по развитию территорий в целом.  
 
Ключевые  слова:  экономическое  регулирование,  система  озеленения, 
перспективное  планирование,  финансирование,  финансовые  нормативы  на 
капитальный ремонт зеленых насаждений. 
 
ANNOTATION 
Burak O.M. Economic Regulating Development of Greenery Planting System of 
Cities and Regions of Ukraine under Conditions of Urbanization
. – Manuscript. 
The dissertation submitted for a Candidate of Sciences (Economics), specialty 
08.00.05  –  Productive  Forces  Development  and  Regional  Economics.  –  Kharkiv 
National Academy of Municipal Economy, 2009. - Khakov. 
The  dissertation  has  covered  problems  connected  with  a  mechanism  of 
greenery  planting  sphere  economic  regulating  development  under  the  conditions  of 
increased  anthropogenic  pressure  caused  by  excessive  urbanization  of  Ukraine’s 
territories. 
New content filling of “greenery planting system” category has been proposed 
by the author for removing terminology base disadvantages. 
It  has  been  revealed  that  a  majority  of  cities  and  regions  in  Ukraine  do  not 
implement  programs  of  prospective  planning.  Planning  practice  in  the  form  of 
prospective  plans  of  complex  greenery  planting  for  different  settlements  has  been 
proposed  to  implement.  Existing  forms  have  been  improved  and  new  forms  for 
composing  a  prospective  plan  of  territory  complex  greenery  planting  have  been 
developed  for  implementing  measures  suggested  by  the  author.  Use  of  norms  for 
major  repairs  of  green  plantations  has  been  offered  under  developing  prospective 
plans. The author of the dissertation has developed norms of financing expenditures 
for major repairs of green plantations.  
The  technique  of  financial  resource  forming  for  major  repairs  of  green 
plantations  and  their  further  differentiation  on  the  base  of  five-level  scheme 
according to their qualitative characteristics has been developed. 
 
Key  words:  economic  regulating,  greenery  planting  system,  prospective 
planning, norms of financing expenditures for major repairs of green plantations. 

22 
 
 
 
Бурак Олена Миколаївна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ 
МІСТ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ 
 
 
 
 
 
 
 
Автореферат  
дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск  
 
 
д. т. н., проф. Торкатюк В.І. 
 
 
 
 
 
 
Підп. до друку  25.05.09 
 
Формат 60*84 1/16 
Папір офісний 
Друк на різографі  
 
 
Умовн.-др. арк. 0,9 
 
Замовл. №                                          Тираж 100 прим.              
 
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12. 
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ 
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12 
 
 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©dis.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
АвтоРефераты
Главная страница